Завідувач кафедри психології – КУЗІКОВА Світлана Борисівна. Доктор психологічних наук, професор


Народилася в м. Суми. У 1984 році закінчила Київський педагогічний інститут імені О. М. Горького (нині − Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)». У 1992 р. закінчила спеціальний факультет практичної психології Сумського державного педагогічного інституту імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Практична психологія в системі освіти». З 1992 р. по теперішній час працює в СумДПУ імені А. С Макаренка  У 2000 році захистила кандидатську дисертацію «Корекція Я-концепції як умова подолання конфліктності у підлітків» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, у 2012 р. – докторську дисертацію зі цієї ж спеціальності «Психологічні основи становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці». Вчене звання доцента одержала у 2003 р., професора – у 2014. З 2009 р. є членом-кореспондентом Української Академії Акмеологічних Наук по відділенню «Психологічна акмеологія». З 2015 р. – академік Національної Академії Наук Вищої Освіти України по відділенню «Психологія»
Сфера наукових інтересів – психологія самоактивності, суб’єктності, саморозвитку особистості; проблеми психологічного здоров’я та психологічної допомоги.
Розробник авторського підходу «Вікова психокорекція», психологічної концепції становлення та формування суб’єкта саморозвитку, системи підготовки фахівців до психокорекційної діяльності.
Творчий доробок С. Б. Кузікової становить понад 250 наукових і навчально-методичних праць. Серед них – одноосібна монографія («Психологічні основи становлення суб'єкта саморозвитку в юнацькому віці», 2012); розділи в десяти колективних монографіях («Змістові інновації в магістерській підготовці соціальних педагогів», 2013; «Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток», 2014; «Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток», 2016; «Розвиток психологічної культури особистості в процесі безперервної освіти», 2018; «Корекційно-реабілітаційна діяльність у сучасному освітньому просторі», 2019; «Modern research of the representatives of psychological sciences», 2019; «Topical issues of higher and secondary education», 2019; «Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика», 2015; «Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика», 2017; «Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості», 2019. Є редактором трьох останніх. Видано одинадцять навчальних посібників, у т. ч. чотири – з грифом МОН України («Теорія і практика вікової психокорекції», 2006, 2008, 2013, 2014, 2015; «Вікова психокорекція», 2008; «Техніки вікової психокорекції», 2008; «Основи психокорекції», 2012). В серії навчальних посібників запропоновані система та психолого-педагогічне забезпечення фахової підготовки студентів-психологів до психокорекційної діяльності, в основу яких покладено авторську концепцію становлення суб’єкта саморозвитку («Підготовка студентів-психологів до психокорекційної діяльності», 2011; «Психокорекційної практика», 2011, 2015; «Психологія саморозвитку», 2011); результати теоретико-прикладних розробок впроваджено в навчально-виховний процес понад тридцяти ЗВО України. Має статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних, зокрема Index Copernicus, Scopus та розділ монографії, виданої міжнародним видавництвом, що належить до категорії «В» за класифікацією SENSE.
Є членом редакційної колегії Наукового вісника Херсонського державного університету (серія Психологічні науки), теоретико-методологічного та прикладного психологічного журналу «Психологія особистості» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Українського теоретико-методологічного соціо-гуманітарного часопису «Психологія і суспільство», Вісника Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (Психологія).
Рецензент більше десяти навчальних посібників, близько десяти одноосібних і колективних монографій, п’яти збірників наукових праць, більше двадцяти навчальних програм, понад п’ятдесяти авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора, кандидата психологічних наук, офіційний опонент біля двадцяти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора, кандидата психологічних наук.
Учасник і доповідач науково-практичних конференцій і конгресів з проблем психології як в Україні, так і за її межами (Білорусь, Казахстан, Канада, Польща та ін.). Є організатором низки всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій, серед яких І, ІІ, IV, V, VI Міжнародні та ІІІ Всеукраїнська науково-практичні конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» (2015-2020 рр.); VI–X Міжнародні науково-практичні студентські конференції «Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді» (2015-2019 р.р.); І та ІІ Всеукраїнські науково-практичні конференції студентів, аспірантів, молодих вчених та фахівців у галузі психології «Актуальні питання сучасної психології» (2015, 2016 рр.).
Член спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди.
Має досвід роботи в комісіях МОН України з проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців за спеціальностями «Психологія» і «Практична психологія» : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – 2013, Національний університет «Львівська політехніка» – 2015, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля – 2016, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» – 2017, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка − 2018, Українська інженерно-педагогічна академія − 2018, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини − 2019, Національний університет «Києво-Могилянська академія» −2019 р. та ін.
Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Відзнаки: нагороджена грамотами Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2009, 2013), Подякою МОН України (2014), Грамотою МОН України (2018), Почесними грамотами Академії педагогічних наук України (2009, 2017). Почесний професор СумДПУ імені А. С. Макаренка (2017).


Офіційний сайт кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Designed by atjoomla.com