Студентська наука

   Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Переможці і призери Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт.

   Студенти спеціальності 053 «Психологія» неодноразово займали призові місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт; брали участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах з психології.
     Призерами та дипломантами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт стали: Науменко Ю. Р. (дипломом III ст., 2015 р.), Сема Н. М. (перемога у номінаціях «Ерудит психології» та «Сміливість наукової ідеї», 2017 р.), Костюкова І. О. (перемога у номінаціях «Краща презентація наукової роботи» та «Інтелектуальна гордість психологічної науки», 2017 р.), Гаврикова О. А. (ІІІ місце, 2017 р.), Сема Н. М. (І місце, 2019 р.)
   Учасниками та переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Психологія» стали: Григорчук Л. В. (VІ місце, 2018 р.), Мережкіна А. Є. (V місце, 2018 р.), Григорчук Л. В. (ІІІ місце, перемога у номінації «Майбутнє психологічної науки» 2019 р.).

Результати наукових досліджень здобувачів освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності   053 «Психологія»
ОПП "Практична психологія"

2017 рік

Праці студентів, опубліковані самостійно

 • Дрижирук Ю. А. Вплив особливостей психосоматичних проявів на діяльність викладачів та їх зв’язок з синдромом професійного вигорання» // Культура і традиції в сучасному світі: збірник наукових праць/ [ за ред.: Кузікової С. Б., Пасько К. М., Вертеля А. В. та ін.]. – Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 118-121.
 • Дяченко А. О. Теоретичні підходи до психології агресивності / А. О. Дяченко // Студентська наука – 2017: збірник студентських наукових статей з педагогіки і психології: Т. 2. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 18–22.
 • Рудько Л. І. Психологічні особливості феномену інтернет-залежності у підлітковому віці / Л.І. Рудько // Студентська наука – 2017 : збірник студентських наукових статей з педагогіки і психології : Т. 2. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 46-50.
 • Сема Н. М. Гендерні особливості розвитку мислення молодих школярів // Студентська наука – 2017: збірник статей з педагогіки і психології: Т.2. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 168 с. – С.50-53.
 • Кравцова О. О. Психологічні особливості мотивації жінок зі схильністю до фізичного перфекціонізму / О. О. Кравцова // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С.34-40.
 • Кулаковська А. І. Аналіз понять «сім’я», «сімейні функції» та «сімейні конфлікти» у сучасній психологічній науці / А. І. Кулаковська // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасічник Н. О.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С.40-44.
 • МережкінаА. Релігія і наука: діалог із приводу методів маніпулювання свідомістю / Аліна Мережкіна // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наукових праць / [заред.: Щербакової І. М.,Гури В. О.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 29-34.

Праці студентів, опубліковані у співавторстві з викладачами

 • Голубнича В. О., Мотрук Т. О. Особливості прояву кохання в юнацькому віці школярів // Культура і традиції в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С. Б., Пасько К. М., Вертеля А. В. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 23-27.
 • Єрмакова Н.О., Мережкіна А.Є. Психологічні особливості маніпулювання свідомістю як властивості кримінальної субкультури [Текст] / Н.О.Єрмакова, А. Є. Мережкіна // Молодий вчений. – 2017. – №4 (44). – С. 236-241. – Режим доступу: http:// molodyvcheny.in.ua /ru /archive /44. (Індекс Копернікус).
 • Єрмакова Н.О., Мережкіна А.Є. Феномен нарцисизму в зарубіжній та вітчизняній психологічній науці [Текст] / Н.О.Єрмакова, А. Є. Мережкіна // Молодий вчений. – 2017. – №12 (52). – С. 71-75. – Режим доступу: http:// molodyvcheny.in.ua /ru /archive /52. (Індекс Копернікус).
 • Єрмакова Н.О., Мережкіна А. Є. Маргінальність як характеристика кримінальної субкультури / Н.О. Єрмакова, А. Є. Мережкіна // Культура і традиції в сучасному суспільстві: зб.наук.праць/ [за ред.: Кузікової С.Б., Пасько К.М., Вертеля А.В. та ін.]. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С.Макаренка, 2017. – 198 с. – С. 64-67.
 • Пасько К. М., Рудько Л.І. Інтернет-залежність підлітків як світова проблема / К.М. Пасько, Л.І. Рудько // Культура і традиції в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С. Б., Пасько К. М., Вертеля А. В. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 100-106.
 • Лоскот А. В., Мотрук Т. О. Особливості формування самооцінки у молодшому шкільному віці в українських школярів // Культура і традиції в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С. Б., Пасько К. М., Вертеля А. В. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 169-173.
 • ЩербаковаІ.М., Пантюх М. Ю. Теоретичні засади дослідження мотивації досягнень / І.М. Щербакова, М. Ю. Пантюх // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 144 / Чернігівський національний педагогічний університету імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів: ЧНПУ, 2017. – С. 251-254. – (ВАК. Серія: педагогічні науки)
 • Щербакова І., Голуб Г. Відповідальність: богословсько-психологічний діалог / ІринаЩербакова, ГаннаГолуб // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наукових праць / [за ред.: Щербакової І. М., Гури В. О.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 48-54.

2018рік

Праці студентів, опубліковані самостійно

 • Афанас᾿єва Р. А. Сутність та психологічні особливості етнічної стерео типізації // Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (12 квітня 2018 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С.109-112.
 • БабюкА.В. Психологічний вимір активності особистості / А.В.Бабюк // Трансформаційні зміни особистості студентської молоді засобами професійної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародної участю. Наукове видання. – Миколаїв: ІЛІОН, 2018. – С. 122-123.
 • Богород О. А. Особливості суїцидальної поведінки у підлітковому та юнацькому віці / Богород О.А. // Студентська наука – 2018 : збірник студентських наукових статей з педагогіки і психології : Т 1. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2018. – 222 с. – С.9-13.
 • Богород О.А. Криза ідентичності людини в сучасному мультикультурному суспільстві / О.А. Богород. // Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (12 квітня 2018 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. –196 с. – С. 149-151. (0,13 у.д.а.)
 • БогородО. А. Роль профінформації в освітньому середовищі / О.А.Богород // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. матеріалів ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 24 квітня 2018 р.; / Редкол.: І.І.Тимошенко (відпов. ред.) та ін. – К.: Вид-во Європейського університету, 2018. – С.29-32.
 • Бруньова О.О. Особливості переживання любові в юнацькому віці / О.О. Бруньова // Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (12 квітня 2018 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 7-8.
 • Вяткіна В. Р. Особливості етнічного виховання української молоді // Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (12 квітня 2018 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С.61-64.
 • Голубнича В. О. Психологічні особливості вагітних жінок: аналіз емпіричного дослідження// Голубнича В. О.– збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології. Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія» – Суми, 2018. – С. 175-177.
 • Голубнича В. О. Феномен материнства: історичні, психологічні та культурологічні аспекти // Голубнича В.О. Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (12 квітня 2018 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. 2018. – С.112–115.
 • ГригорчукЛ.В.Особливості професійної адаптації молодих фахівців / Л.В. Григорчук // Трансформаційні зміни особистості студентської молоді засобами професійної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародної участю. Наукове видання. – Миколаїв: ІЛІОН, 2018. – С. 133-135.
 • Дмитрієва Л. Д. Проблема стресу та стресостійкості особистості // Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (12 квітня 2018 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С.16-19.
 • Дяченко А.О. Вплив батьківської сім'ї на формування шлюбу у батьківської молоді / Дяченко А.О. // Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (12 квітня 2018 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2018. – 196 с. – С.118-120.
 • Забуга В.А Історія дослідження депресії у вітчизняній та зарубіжній психології / Забуга В.А. // Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (22 листопада 2018 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2018. – С. 31-35.
 • Забуга В.А Особливості виховання дітей в різних країнах світу / В.А. Забуга // Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (12 квітня 2018 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2018. – 196 с. – С.120-123 (0,1 д.а.).
 • Захарченко Н. Ю. Психодіагностика професійної придатності / Н. Ю. Захарченко // Цивільна безпека як чинник розвитку виробничої та невиробничої сфер суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: м. Луцьк, 20-21 квітня 2018 р., – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2018. – С. 19-21.
 • Кисіль О. Л. Особливості національного характеру африканців // Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (12 квітня 2018 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 84-87.
 • Коленченко В.В. Психологічні аспекти міжкультурної комунікації / В.В. Коленченко. // Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (12 квітня 2018 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2018. – 196 с. – С.125-128 .
 • Конигін О. Ю. Інтернет-залежність як проблема сучасної молоді // Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (12 квітня 2018 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 23-26.
 • Король О.А.Професійне самовизначення особистості в ранньому юнацькому віці / Король О.А. // Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (22 листопада 2018 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2018. – С. 131-134.
 • Костюкова І.О. Психологічні проблеми трудових емігрантів / І.О. Костюкова. // Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (12 квітня 2018 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. –196 с. – С. 162-165. (0,2 у.д.а.)
 • Лазуренко А.О. Психологічні особливості спілкування в юнацькому віці / О.А. Лазуренко // Студентська наука – 2018: збірник студентських наукових статей з педагогіки і психології: Т. 2. – Суми: ФОП Цьома С. П., 2018. С. 42–46.
 • Лакатош Я. М. Формирование деловой активности у студентов вуза / Я.М.Лакатош // Инновационные подходы по формированию профессиональных навыков студентов, предпринимательских компетенций и предприимчивости в молодежной среде : материалы Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Минск, 13–14 дек. 2018 г. / под ред. А. С. Лаптёнка; Институтсоциально-гуманитарногообразования БГЭУ. – Минск : РИВШ, 2019. – С. 350-352. (0,2 д.а)
 • Локоть М. В. Розвиток особистісної мобільності сучасної людини / М.В. Локоть. // Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (12 квітня 2018 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. –196 с. – С. 167-169. (0,13 у.д.а.)
 • Локоть М. В. Вивчення учнів з метою профорієнтації в умовах профільного навчання / М.В. Локоть // Цивільна безпека як чинник розвитку виробничої та невиробничої сфер суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: м. Луцьк, 20-21 квітня 2018 р., – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2018. – С. 24-26.
 • ЛяшенкоК. П. Мотивація і професійна спрямованість студентів ВНЗ / К.П.Ляшенко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. матеріалів ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 24 квітня 2018 р.; / Редкол.: І.І.Тимошенко (відпов. ред.) та ін. – К.: Вид-во Європейського університету, 2018. – С.57-59.
 • Макаренко І. В. Особливості українського менталітету // Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (12 квітня 2018 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С.101-104.
 • Невожай А. О. Проблеми становлення та зміни етносу // Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (12 квітня 2018 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 104-106.
 • ПотрапелюкЄ.А. Психологічна готовність студентів до професійної діяльності / Є.А.Потрапелюк // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 25 квітня 2018 р.) / Навчально-науковий професійно-технічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г.Г.Михальченко] : у 2-х т. – Т.1. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2018. – С. 29-31.
 • РогинськаО.В. Стратегії оптимального вибору професії / О.В.Рогинська // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. матеріалів ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 24 квітня 2018 р.; / Редкол.: І.І.Тимошенко (відпов. ред.) та ін. – К.: Вид-во Європейського університету, 2018. – С.72-74.
 • Рябоконь А. О. Особливості національного характеру українців // Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (12 квітня 2018 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С.106-108.
 • Рябоконь А.О. Психологічні особливості конфліктності у підлітковому віці /А.О. Рябоконь. // Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (12 квітня 2018 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. –196 с. – С. 178-181. (0,17 у.д.а.)
 • СазанГ.О. Роль профінформації та профпросвіти в роботі практичного психолога / Г.О. Сазан //Трансформаційні зміни особистості студентської молоді засобами професійної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародної участю. Наукове видання. – Миколаїв: ІЛІОН, 2018. – С. 163-165.
 • Самандрула Ж. В. Особливості міжособистісного спілкування в підлітковому віці / Самандрула Ж. В. // Студентська наука – 2018 : збірник студентських наукових статей з педагогіки і психології : Т 1. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2018. – 222 с. – С.64-68.
 • Сауленко О. О. Особливості невербального спілкування в різних країнах // Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (12 квітня 2018 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С.137-139.
 • Сауленко О.О. Рольові очікування як чинник конфліктності подружжя в молодих сім’ях / О.О. Сауленко. // Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (12 квітня 2018 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. –196 с. – С. – 181-183. (0,17 у.д.а.)
 • СахноМ. О. Психологічний супровід професійного самовизначення / М.О.Сахно // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 25 квітня 2018 р.) / Навчально-науковий професійно-технічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г.Г.Михальченко] : у 2-х т. – Т.1. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2018. – С. 31-32.
 • Сема Н. М. Особливості адаптації військослужбовців // Сема Н. М. – збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія». Суми, 2018. – С.184–186.
 • СемаН.М. Етичні принципи професійного консультування / Н.М. Сема // Трансформаційні зміни особистості студентської молоді засобами професійної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародної участю. Наукове видання. – Миколаїв: ІЛІОН, 2018. – С. 167-169.
 • Стародуб М. М. Філософсько-психологічне значення ціннісних орієнтацій в житті людини / Стародуб М.М. // Студентська наука – 2018 : збірник студентських наукових статей з педагогіки і психології : Т 1. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2018. – 222 с. – С.71-75.
 • ТимошенкоО.В. Особливості професійної орієнтації молоді в сучасній Україні / О.В. Тимошенко // Трансформаційні зміни особистості студентської молоді засобами професійної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародної участю. Наукове видання. – Миколаїв: ІЛІОН, 2018. – С. 171-173.
 • Фастовець О.А. Працевлаштування за кордоном: міфи та реальність / О.А. Фастовець. // Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (12 квітня 2018 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. –196 с. – С. 193-196. (0,17 у.д.а.)
 • Чупріна В. О. Проблеми і перспективи організації профорієнтації та професійного відбору / В.О. Чупріна // Цивільна безпека як чинник розвитку виробничої та невиробничої сфер суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: м. Луцьк, 20-21 квітня 2018 р., – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2018. – С. 42-43.
 • Шило А. В. Детермінанти етнічної толерантності українців у міжнаціональних відносинах // Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (12 квітня 2018 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С.142-145.

Праці студентів, опубліковані у співавторстві з викладачами

 • Вертель А. В., Лазуренко А. О. Психологічні особливості кризи 17 років / А. В. Вертель, А. О. Лазуренко // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (22–23 лютого 2018 року, м. Суми); Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 123–125.
 • Голубнича В. О., Мотрук Т. О. Особливості прояву кохання в юнацькому віці // Культура і традиції в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С. Б., Пасько К. М., Вертеля А. В. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 23–27.
 • Дрижирук Ю. А., Мотрук Т. О. Вплив особливостей психосоматичних проявів на діяльність викладачів та їх зв'язок з синдромом професійного вигоранння // Культура і традиції в сучасному світі : збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С. Б., Пасько К. М., Вертеля А. В. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 118–121.
 • Усик Д.Б., Богород О.А Особливості суїцидальної поведінки у підлітковому та юнацькому віці / Усик Д.Б., Богород О.А. // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 лютого 2018 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2018. – 428 с. – С.202-203.
 • Усик Д.Б., Самандрула Ж.В. Міжособистісне спілкування в підлітковому віці / Усик Д.Б., Самандрула Ж.В. // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 лютого 2018 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2018. – 428 с. – С.208-210.
 • Щербакова И. Н., Потрапелюк Е. А. Формирование деловой активности и предпринимательских компетенций у студентов / И.Н. Щербакова, Е. А. Потрапелюк // Инновационные подходы по формированию профессиональных навыков студентов, предпринимательских компетенций и предприимчивости в молодежной среде: материалы Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Минск, 13-14 дек. 2018 г. / под ред. А. С. Лаптёнка; Институт социально-гуманитарного образования БГЭУ. – Минск: РИВШ, 2019. – С. 350-352. (0,21 д.а)
 • ЩербаковаІ.М. Лакатош Я.М. Актуальні питання професійного самовизначення молоді / І.М.Щербакова, Я.М. Лакатош// Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (м. Бахмут, 25 квітня 2018 р.) / Навчально-науковий професійно-технічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г.Г.Михальченко] : у 2-х т. – Т.1. – Бахмут: ННППІ УІПА, 2018. – С. 39-41.
 • ЩербаковаІ.М., Акентьєва Л. М. Професійні стрес-фактори і стратегії стрес-долаючої поведінки галузі / І.М.Щербакова, Л.М. Акентьєва // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Монреаль: СPM «ASF»,  – С. 140-142.
 • Щербакова І.М., Бруньова О.О. Психодіагностика професійного самовизначення і прогнозування безпечної діяльності / І. М. Щербакова, О. О. Бруньова // Цивільна безпека як чинник розвитку виробничої та невиробничої сфер суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: м. Луцьк, 20-21 квітня 2018 р., – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2018. – С. 46-48.
 • ЩербаковаІ.М., Костюкова І. О. Дослідження впливу реклами на підлітків в контексті метатеорії маніпуляції суспільства / І.М.Щербакова, І.О. Костюкова // Наукові студії із соціальної та політичної психології.  – 2018. –  Вип. 41 (44). – С 223-232. (0,59 д.а., особ. 0,4 д.а.)
 • Щербакова І.М., Костюкова І. О. Психологічна допомога особистості в її професійному самовизначенні / І.М. Щербакова, І.О. Костюкова // Концептуальні шляхи розвитку науки (частина 1): матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 5-6 квітня 2018 року. – Київ: МЦНД, 2018. – С.66-68.
 • ЩербаковаІ.М., Лепешко А. В. Феномен філософії психології Ренесансу /І. М. Щербакова,А. В. Лепешко // Актуальні питання сучасної психології: збірник студентських наукових праць. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 77-82.
 • Щербакова І.М., Томіна А.Ю. Роль професіографії в прогнозуванні професійної придатності психолога / І.М. Щербакова, А.Ю. Томіна // Наукові дослідження в ХХІ столітті: теорія і практика, Тернопіль, 2018.
 • ЩербаковаІ.М., Акентьєва Л. М. Особливості стресостійкості медичних працівників в умовах реформування медичної галузі / І.М.Щербакова, Л.М. Акентьєва // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. матеріалів ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 24 квітня 2018 р.; / Редкол.: І.І.Тимошенко (відпов. ред.) та ін. – К.: Вид-во Європейського університету, 2018. – С.90-93.
 • ЩербаковаІ.М., Ляшенко К. П. Схильність до ризику і рівень вольової саморегуляції військовослужбовців / І.М.Щербакова, К.П. Ляшенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 26-27 квітня 2018 р./ [Упорядник М.Й.Варій]. – Львів : «СПОЛОМ», 2018. – С. 227-229.
 • Щербакова Ірина, Пантюх Марія Дослідження мотивації досягнень як предиктора успішності навчання студентів / Ірина Щербакова, Марія Пантюх // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за ред. Ірини Савенкової. – №1. (19), квітень 2018. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 162-168.

2019 рік

Праці студентів у закордонних виданнях, опубліковані самостійно

1. Кириченко Д. И. Влияние мультипликационных фильмов на развитие ребенка // Ступени : сб. науч. ст. студентов / редкол.: А.В. Ракицкая [и др.]; под науч. ред. О.Г. Митрофановой. – Гродно :ГрГУ, 2019. – С.156-161.
2. Савенкова Л. Г. Спортивная мотивация как основа победы // Ступени : сб. науч. ст. студентов / редкол.: А.В. Ракицкая [и др.]; под науч. ред. О.Г.Митрофановой. – Гродно: ГрГУ, 2019. – С.296-301. 

Праці студентів, опубліковані у співавторстві з викладачами

1. Дяченко А.О., Усик Д.Б. Проблема розвитку уяви дошкільника у психологічних дослідженнях / А.О. Дяченко, Д. Б. Усик. // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого - 01 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2019. – 473 с. – С.169-171.

2020 рік

Праці студентів у закордонних виданнях, опубліковані самостійно

1. Кириченко Д.И. Психологические особенности мотивации женщин склонных к физическому перфекционизму. Материалы XXМеждународной научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы современной психологии» (г. Гродно, 29 марта 2020 года). С. 74-79.
URL http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15792

Праці студентів, опубліковані самостійно

1. Кіріченко Д. І. Причини та ознаки тривожності у дітей молодшого шкільного віку. Соціально-психологічні технології розвитку особистості : Зб. наук. праць за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів (м. Херсон, 14 травня 2020 р.) / ред. колегія: А. М. Яцюк, Н. О. Олейник, В. В. Мойсеєнко та ін. Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2020. С.156-159.
2. Савенкова Л. Г. Форми поведінки масових груп у стресових ситуаціях. Соціально-психологічні технології розвитку особистості : Зб. наук. праць за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів (м. Херсон, 14 травня 2020 р.) / ред. колегія: А. М. Яцюк, Н. О. Олейник, В. В. Мойсеєнко та ін. Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2020. С.313-316. 
URLhttp://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15792
3. Ніколенко В. В. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності учнів // В. В. Ніколенко, – збірник матеріалів «Вектори психології – 2020» Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції (24 квітня 2020 року, м. Харків) / – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – Харків : Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – С. 31–34.
4. Олійник О. Ю. Особливості формування емоційного інтелекту й емпатійних здібностей студентів психологів у процесі навчання у ВНЗ // О. Ю. Олійник, – збірник матеріалів «Вектори психології – 2020» Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції (24 квітня 2020 року, м. Харків) / – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – Харків : Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. − С. 65–67.

Результати наукових досліджень здобувачів освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальності   053 «Психологія»

Статті в закордонних виданнях

У співавторстві:

 • Кузікова С. Б., Низова М. М. Психологічний аспект проблеми розвитку творчих здібностей старших дошкільників засобом української народної іграшки / The 2nd International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (September 23-25, 2020) BoScience Publisher, Boston, USA. 2020. Р.р 399-405.
 • Vertel A., Vakula I. Motivational factors as a condition for the creative activity development of future psychologists // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 13th International scientific and practical conference. (September 2-4, 2020). Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 71–73. URL: https://sci-conf.com.ua/xiii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dynamics-of-the-development-of-world-science-2-4-sentyabrya-2020-goda-vankuver-kanada-arhiv/.
 • Vertel A., Artrmenko A. Forms of psychological violence in family relationships // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 13th International scientific and practical conference. (September 2-4, 2020). Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 74–76. URL: https://sci-conf.com.ua/xiii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dynamics-of-the-development-of-world-science-2-4-sentyabrya-2020-goda-vankuver-kanada-arhiv/.
 • Вертель А. В., Дяченко А. О. Адаптація молодих осіб, демобілізованих з лав ЗСУ // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 302–307. URL: http://sci-conf.com.ua.
 • Вертель А. В., Артеменко А. С. Абьюзінг і газлайтинг як різновиди психологічного насильства // Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. (October 21–23, 2020). Bo Science Publisher. Boston, USA. 2020. Pp. 238–241. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyafundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-21-23-oktyabrya-2020- goda-boston-ssha-2/.
 • Вертель А. В., Вакула І. В. Вплив інтуїції на розвиток творчої активності // Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. (October 21–23, 2020) Bo Science Publisher. Boston, USA. 2020. Pp. 242–246. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyafundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-21-23-oktyabrya-2020- goda-boston-ssha-2/.
 • Усик Д.Б., Рябоконь А.О. Особистісні детермінанти вибору професії психолога (результати експериментального дослідження) // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 986-994. URL: http://sci-conf.com.ua.
 • Мотрук Т.О., Атаджанов С.Р. Психологічні фактори захворювань серцево-судинної системи [Текст] / Т.О. Мотрук // Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции «Science and education : problems, prospects and innovations» 2-4 декабря 2020 года, Киото, Япония. С. 463-472.

Статті в інших наукових видання України

Одноосібно:

 • Мельник О. Психосоматична складова захворювань опорно-рухового апарату (2020) // .– збірник матеріалів «Вектори психології – 2020» Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції (24 квітня 2020 року, м. Харків) / – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – Харків : Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020, – С. 62–65.
 • Чуб Р. Т. Теоретичні засади проблеми діагностики стану соціально-психологічного клімату у колективі // Р. Т. Чуб, – збірник матеріалів «Вектори психології – 2020» Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції (24 квітня 2020 року, м. Харків) / – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – Харків : Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – С. 77–80.
 • Романенко О. Взаємозв’язок відчуття щастя та ставлення до власного тіла в юнацькому віці / О. Романенко // Матеріали ІV міжрегіональної наук.-практ. конф., «Харківський осінній марафон психотехнологій» м.Харків, 31 жовтня 2020 р, ХНДУ імені Г.С.Сковороди. Харків: Діса плюс, 2020. - С. 168-170.
 • Шифріна Я. Казкотерапія як засіб розвитку емоційної сфери старших дошкільників / Я. Шифріна // Матеріали ІV міжрегіональної наук.-практ. конф., «Харківський осінній марафон психотехнологій» м.Харків, 31 жовтня 2020 р, ХНДУ імені Г.С.Сковороди. Харків: Діса плюс, 2020. - С. 210-213.

У співавторстві:

 • Ніколаєнко С. О., Харченко Т. М. Особливості емоційного вигорання у викладачів закладів вищої освіти // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика: Матеріали науково - практичної конференції 15 жовтня 2020 р. / За заг. ред. Романовського О.Г., – Х.: НТУ «ХПІ», 2020. – C. 29-31.
 • Коржова О.А., Тарасова Т.Б. Деякі особливості самосвідомості працюючих жінок зрілого віку // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 жовтня 2018 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. С. 282 – 284
 • Долусова Н. М., Тарасова Т.Б. Тривожність як феномен кризи підліткового віку // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. С. 165 – 168
 • Вишницька-Докукіна М. В. Тарасова Т.Б. Конфліктна поведінка педагогів в контексті кризи підліткового віку // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. С. 145 – 148
 • Тарасова Т.Б. Ярош Н.А. Проблеми мотивації навчально-професійної діяльності студентів другого рівня вищої освіти // збірник статей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми практичної психології» (м. Глухів 20-21 лютого 2020 року) – Глухів, Глухівський НПУ ім. О.Довженка,Вінніченко М.Д., Суми 2020. С. 161 – 167
 • Насінська Н.М. Тарасова Т.Б. До проблеми професійного вибору старшокласників / Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 27-28 березня 2020 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. С. 258-260
 • Тарасова Т.Б. Ярош Н.А. Мотивація навчально-професійної діяльності майбутніх педагогів / Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року, м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020.  С. 166-169
 • Насінська Н.М. Тарасова Т.Б. Мотивація досягнення успіху сучасних старшокласників / Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том VIIІ: діалог у розвитку науки та освіти / [Ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Київ – Херсон: Посвіт, 2020. С. 305-306.
 • Пухно Світлана. Психологічний клімат групи як фактор соціально-психологічної адаптації студентів закладу вищої освіти – майбутніх педагогів / Пухно Світлана, Ібрагімова Сабіна, Скрильова Тетяна // Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти: збірник наукових статей у 3-х частинах / За заг. ред. О.В. Зосименко, Г. Л. Єфремова. – Суми, 2020. – Ч. 3. –С. 44-48.
 • Пухно Світлана. Конфліктологічна компетентність майбутніх педагогів як психологічна проблема / Пухно Світлана, Любчик Валерія, Карпенко Анна // Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти: збірник наукових статей у 3-х частинах / За заг. ред. О.В. Зосименко, Г. Л. Єфремова. – Суми, 2020. – Ч. 3. – С. 168-171.
 • Пухно Світлана. Розвиток творчих здібностей студентів закладів вищої освіти: теоретичний аналіз проблеми / Пухно Світлана, Грищенко Роман, Пройдисвіт Дарина // Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти: збірник наукових статей у 3-х частинах / За заг. ред. О.В. Зосименко, Г. Л. Єфремова. – Суми, 2020. – Ч. 3. – С. 171-174.
 • Пасько К.М. Психологічні чинники задоволеності шлюбом у жінок різного віку / К. М. Пасько, В. Р. Вяткіна // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : збірник наукових праць у 2-х томах/ За заг. ред. О.В.Зосименко. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2020. – Т. 1. – С. 240-242.

Результати наукових досліджень студентів спеціальності  053 «Психологія» (2019 р.)

Статті у виданнях, що індексуються базою Copernicus

 • Ніколаєнко С. О., Василенко О. О. Динаміка міжособистісних стосунків військовослужбовців під час виконання завдань у зоні проведення операції об'єднаних сил. Науковий вісник Херсонського державного ун-ту. Серія "Психологічні науки". Вип 1. Херсон, 2019. С.251-260.

Статті в закордонних виданнях

Одноосібно:

 • Чикиш В. В. Формирование деловой активности и психологической культуры обучающейся молодежи / Чикиш В. В. // Инновационные подходы по формированию профессиональных навыков студентов, предпринимательских компетенций и предприимчивости в молодежной среде : материалы Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Минск, 13-14 дек. 2018 г. / под ред. А.С.Лаптёнка; Институт социально-гуманитарного образования БГЭУ. – Минск: РИВШ, 2019. – С. 290-291.
 • Лакатош Я.М. Формирование деловой активности у студентов вуза / Я. М. Лакатош // Инновационные подходы по формированию профессиональных навыков студентов, предпринимательских компетенций и предприимчивости в молодежной среде : материалы Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Минск, 13–14 дек. 2018 г. / под ред. А. С. Лаптёнка; Институт социально-гуманитарного образования БГЭУ. – Минск : РИВШ, 2019. – С. 350-352.
 • Прохоренко Ю.С. Стратегия формирования предпринимательских компетенций учащейся молодежи / Ю. С. Прохоренко // Инновационные подходы по формированию профессиональных навыков студентов, предпринимательских компетенций и предприимчивости в молодежной среде : материалы Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Минск, 13-14 дек. 2018 г. / под ред. А.С. Лаптёнка; Институт социально-гуманитарного образования БГЭУ. – Минск: РИВШ, 2019. – С. 259-261.

 У співавторстві:

 • ShcherbakovaI. N., RubtsovaV. Y. To the problem of drug addiction (narcomania) / I. N. Shcherbakova, V. Y. Rubtsova // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М. А. – Монреаль: СPM «ASF», 2019. – С. 90-92.
 • Щербакова І. М., Коркішко Н. В. Особливості взаємодії логопеда з батьками дітей-логопатів / І. М. Щербакова, Н. В. Коркішко // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М. А. – Монреаль: СPM «ASF», 2019. – С. 126-128.
 • ЩербаковаИ.Н. Формирование деловой активности и предпринимательских компетенций у студентов / И. Н. Щербакова, Е. А. Потрапелюк // Инновационные подходы по формированию профессиональных навыков студентов, предпринимательских компетенций и предприимчивости в молодежной среде : материалы Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Минск, 13–14 дек. 2018 г. / под ред. А. С. Лаптёнка; Институт социально-гуманитарного образования БГЭУ. – Минск : РИВШ, 2019. – С. 350-352.

Статті в інших наукових видання України

Одноосібно:

 • Бадуліна Є. В. Культура здоров’я як сучасна проблема фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах освіти / Є. В. Бадуліна // Актуальні проблеми сучасної науки (частина ІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 30-32 травня 2019 року. – Київ: МЦНД, 2019. – С. 19-20.
 • Близнюк К. О. Особливості спілкування дітей з порушеннями мовлення / К. О. Близнюк // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 202-204.
 • Богород О.А. Психологічні особливості прояву стресу у медичних працівників з різним атрибутивним стилем // Студентська наука – 2019 : збірник студентських наукових праць з педагогіки і психології. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 162-166.
 • Боцун С. А. Психологічний аналіз прокрастинації у студентів / С. А. Боцун // Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 31 травня – 1 червня 2019 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. – С. 124-125.
 • Григорчук Л.В. Життєстійкість як психологічний ресурс адаптації особистості // Інсайт: психологічні виміри суспільства : наук. журн. / ред. кол. І. С. Попович, С. І. Бабатіна, І. Р. Крупник та ін. – Херсон : ВД «Гельветика», 2019. – Вип. 1(16). – С. 90-93.
 • Задорожна В. О. Загальна характеристика самооцінки дошкільників з мовленнєвими порушеннями / В. О. Задорожна // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м.Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 207-209.
 • Кирноз К. В. Лідерські якості старшокласників / К. В. Кирноз // Студентська наука – 2019 : Збірник студентських наукових статей з педагогіки і психології. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 184-187. (0,2 д. а.)
 • Лазіцкий М. С. Межі психологічного простору особистості, їх показники та чинники // Студентська наука – 2019 : збірник студентських наукових праць з педагогіки і психології. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 173-177.
 • Манько Н. С. Роль ігрової терапії у розвитку дітей з особливими потребами / Н. С. Манько // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 212-213.
 • Москаленко Т. А. Психологічні чинники ефективної діяльності спортсменів / Т. А. Москаленко // Актуальні проблеми сучасної науки (частина ІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 30-32 травня 2019 року. – Київ: МЦНД, 2019. – С. 20-21.
 • Орленко Є. О. Арт-терапевтичні технології розвитку мовлення у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку / Є. О. Орленко // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 216-218.
 • Підлужна Т. О. Психологічний аналіз самооцінки дітей з мовленнєвими порушеннями / Т. О. Підлужна // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 219-221.
 • Погоріла Ю. О. Сучасні психотехнології мовленнєвого розвитку дітей з порушеннями мовлення / Ю. О. Погоріла // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 221-223.
 • Приходько А. О. Особливості міжособистісних стосунків дітей з порушеннями мовлення / О. О. Приходько // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м.Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 223-225.
 • Пуд А. С. Особистісні особливості дітей та підлітків з порушенням мовленнєвого розвитку / А. С. Пуд // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 225-227.
 • Рева Т. М. Психологічні проблеми студентства / Т. М. Рева // Студентська наука – 2019 : Збірник студентських наукових статей з педагогіки і психології. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 184-187.
 • Садовий А. О. Особливості виховання дітей з порушенням мовлення у сім’ї / А. О. Садовий // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 227-229.
 • Сіробаба А. В. Формування культури здоров’я у студентів / А. В. Сіробаба // Актуальні проблеми сучасної науки (частина ІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 30-32 травня 2019 року. – Київ: МЦНД, 2019. – С. 21-23.
 • Слабко А. Р. Мотивація навчальної діяльності майбутнього фахівця у сфері фізичної культури / А. Р. Слабко // Актуальні проблеми сучасної науки (частина ІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 30-32 травня 2019 року. – Київ: МЦНД, 2019. – С. 23-24.
 • Смовська Л. К. Змістовні засади професійної діяльності логопедів в закладах освіти / Л. К. Смовська // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 232-234.
 • Стельмах І. В. Особливості корекції емоційної сфери дітей з мовленнєвими порушеннями / І. В. Стельмах // Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 31 травня – 1 червня 2019 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. – С. 50-52.
 • Тангалюк В. О. Особливості мислення дітей з мовленнєвими порушеннями / В. О. Тангалюк // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 235-236.
 • Тимошенко О. В. Феномен вітальності як предмет досліджень в психології // Інсайт: психологічні виміри суспільства : наук. журн. / ред. кол. І. С. Попович, С. І. Бабатіна, І. Р. Крупник та ін. – Херсон : ВД «Гельветика», 2019. – Вип. 1(16). – С. 277-279.
 • Томіна А. Ю. Емпіричне вивчення проявів асертивності у студентської молоді / А. Ю. Томіна. // Студентська наука-2019: збірник студентських наукових статей з педагогіки і психології. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2019. – 282 с. – С. 195-199. (0,25 д.а.).
 • Троцька В. В. Психологічний супровід оciб з порушеннями мовлення / В. В. Троцька // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 237-239.
 • Цапенко Ю. С. Особливості взaємоcтоcунків у ciм’ях оciб з мовленнєвими порушеннями / Ю. С. Цапенко // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 239-241.
 • Чепіль Т. Ю. Роль арт-терапії у розвитку мовлення дітей з особливими потребами / Т. Ю. Чепіль // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 241-243.
 • Шевякова В. О. Використання музикотерапії у роботі з дітьми з особливими потребами / В. О. Шевякова // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 249-251.
 • Шульга О. C. Дослідження темпераменту і характеру дітей з мовленнєвими порушеннями / О. С. Шульга // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 253-255.
 • Ярошенко К. І. Дослідження особистісної сфери дітей з порушеннями мовлення / К. І Ярошенко // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 263-265.

У співавторстві:

 • Pashchenko Y.Y., Li Hui Research on satisfaction with corporate social responsibility provided by chinese private enterprises from the employees’ perspective // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. С. 433-436.
 • Бабич В. Г. «Проблема синдрому емоційного вигорання серед медичних працівників» / В. Г. Бабич, К. М. Пасько // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого-1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 367-369. (0,2 д. а.).
 • Василевська О.І. Тимченко К. В. Теоретичні аспекти вивчення страхів та їх особливостей у молодшому шкільному віці // Матеріали V Міжнародної науково-практичній конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя». СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2019.C.232-235. (0,1 д.а.)
 • Вертель А. В. Едипів комплекс як передумова появи свідомості / А. В. Вертель, С. Е. Михайличенко // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми: Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 26–28.
 • Вишницька-Докукіна М. В. Тарасова Т. Б. Конфліктна поведінка педагогів в контексті кризи підліткового віку // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. с. 145 – 148 (0,3 д.а.)
 • Григорчук Л.В., Кузікова С.Б. Життєстійкість як адаптаційний ресурс особистості // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 48-51.
 • Долусова Н. М., Тарасова Т. Б. Тривожність як феномен кризи підліткового віку // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. с. 165 – 168 (0,3 д.а.)
 • Кузікова С.Б., Богород О.А. Атрибутивний стиль як чинник стресостійкості особистості у кризових ситуаціях життя // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 410-412.
 • Мотрук Т.О., Сема Н.М. Вплив ціннісних орієнтацій на професійний вибір сучасної молоді // Мотрук Т. О., Сема Н. М. – збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя». Суми, 2019. − С. 208−210.
 • Мотрук Т. О., Сема Н. М. Гендерні аспекти професійної та трудової мотивації особистості / Мотрук Т. О. , Сема Н. М.. - Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : збірник наукових робіт учасників міжнародної конференції . – Львів ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019 . –Ч 1. – С.37-41.
 • Мотрук Т.О., Сема Н.М. Феменізація маскулінних професій як соціокульткурне явище / Мотрук Т. О., Сема Н. М. - Тенденції розвитку психології та педагогіки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ 1-2 листопада 2019 р.). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології» . 2019. – Ч. 3. – С. 109-115.
 • Ніколаєнко С. О., Терещеня І. О. Дослідження факторів суїцидальної поведінки призовників в українську армію // Студентська наука – 2019, збірник студентських наукових статей з педагогіки і психології. Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2019. С 192-195.
 • Ніколаєнко С. О., Терещеня І. О. Психологічні особливості механізмів психологічного захисту особистості в кризових ситуаціях // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя, V Міжнародна науково-практична конференція. 28 лютого -1 березня 2019 р., м. Суми.
 • Пасько К. М., Малайчук Т. В. «Проблема підліткової кризи» / К. М. Пасько, Т. В. Малайчук // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого-1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 217-220. (0,2 д. а.).
 • Пухно С. В. Креативність як ресурс кризового періоду життя людини / С. В. Пухно, І. В. Скринник // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – С. 229-232. (0,1 д.а.)
 • Пухно С. В. Мотивація до навчання як чинник соціально-психологічної адаптації іноземних студентів закладів вищої освіти України / Н. В. Пейков, С. В. Пухно // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – С. 220-235. (0,1 д. а.)
 • Самойлова Ю. О., Щербак Т. І. Психологічні аспекти сценічного хвилювання музиканта / Ю. О. Самойлова, Т. І. Щербак // Інсайт: психологічні виміри суспільства: наук. журн. – Херсон: «Гельветика», 2019. – С.241-242.
 • Самойлова Ю. О., Щербак Т. І. Психологічні особливості творчої кризи особистості / Ю. О. Самойлова, Т. І. Щербак // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого - 01 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2019. – 473 с. – С.103-106. (0,1 д. а.)
 • Щербакова І. М., Андрієвська В. Р. Нормативно-правові засади збереження і зміцнення здоров’я засобами фізичної культури / І. М. Щербакова, В. Р. Андрієвська // Актуальні проблеми сучасної науки (частина ІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 30-32 травня 2019 року. – Київ: МЦНД, 2019. – С. 24-25.
 • Щербакова І. М., Беля А. О. Стресостійкість як важливий чинник успішної професійної діяльності вчителів фізичної культури / І. М. Щербакова, А. О. Беля // Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 31 травня – 1 червня 2019 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. – С. 135-137.
 • Щербакова І. М., Беля А. О. Формування мотивації до професійної діяльності в майбутнього вчителя фізичної культури / І. М. Щербакова, Беля А. О. // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: матеріали ХІХ Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених: у 2 т. / відпов. ред. Я. М. Копитіна; наук. ред. О. А. Томенко. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. Т. 1. – С. 207-210.
 • Щербакова І. М., Гусак Є. О. Деякі аспекти формування стресостійкості у майбутніх фахівців фізичної культури / І. М. Щербакова, Є. О. Гусак // Актуальні проблеми сучасної науки (частина ІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 30-32 травня 2019 року. – Київ: МЦНД, 2019. – С. 26-27.
 • Щербакова І. М., Гусак Є. О. Психологічна готовність до професійної діяльності майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту / І. М. Щербакова, Є. О. Гусак // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: матеріали ХІХ Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених: у 2 т. / відпов. ред. Я. М. Копитіна; наук. ред. О. А. Томенко. – Суми: СумДПУ ім. А. С.Макаренка, 2019. Т. 1. – С. 210-214.
 • Щербакова І. М., Кудеря Ю. С. Особливості вербальної комунікації дітей з порушеннями мовлення / І. М. Щербакова, Ю. С. Кудеря // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 255-259.
 • Щербакова І. М., Мовчан О. Є. Загально-теоретичні підходи до вивчення сенсорно-перцептивної сфери дітей з мовленнєвими порушеннями / І. М. Щербакова, О. Є. Мовчан // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 259-263.

Тези у матеріалах наукових заходів

Одноосібно:

 • Долусова Н. М. Йога як метод впливу на тривожність ососбистості / Харківський осінній марафон психотехнологій: матеріали науково-практичної конференції, (каталог психотехнологій; тези доповідей): матеріали ІІІ міжрегіональної наук.-практ. конф., м. Харків, 26 жовтня 2019 р., ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків: Діса плюс, 2019 с. 116-117 (0,1 д. а.)
 • Масалітіна К.О. Фізична привабливість та соціальні відносини: тенденції пошуку щастя сучасної людини / К.О.Масалітіна // Матеріали ІІІ міжрегіональної наук.-практ. конф., «Харківський осінній марафон психотехнологій» м.Харків, 26 жовтня 2019 р, ХНДУ імені Г.С.Сковороди. Харків: Діса плюс, 2019. 248с.
 • Романенко О.Теоретичні підходи до вивчення тілесності в психології / О. Романенко // Матеріали ІІІ міжрегіональної наук.-практ. конф., «Харківський осінній марафон психотехнологій» м.Харків, 26 жовтня 2019 р, ХНДУ імені Г.С.Сковороди. Харків: Діса плюс, 2019. 248с., С 189-192.

У співавторстві:

 • Василевська О. І. Тимченко К. В. Страхи молодших школярів як психологічна проблема // Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції «Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки і психології» м.Львів: у друці. (0,1 д.а.)
 • Вертель А. В. Формування уявлень про сімейні ролі у дітей старшого дошкільного віку / А. В. Вертель, Я. В. Мотріна // Теорія та методика дошкільної і початкової освіти в сучасному педагогічному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13–14 листопада 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 109–112.
 • Вишницька-Докукіна М. В. Тренінг "Конфліктна компетентність: діагностика та корекція стратегій конфліктної поведінки" / Харківський осінній марафон психотехнологій: матеріали науково-практичної конференції, (каталог психотехнологій; тези доповідей): матеріали ІІІ міжрегіональної наук.-практ. конф., м. Харків, 26 жовтня 2019 р., ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків: Діса плюс, 2019 с. 23-24 (0,1 д. а.)
 • Зацаренко А. Вплив батьківського авторитету на виховання дитини дошкільного віку / А. Зацаренко, А. В. Вертель // Дошкільна та початкова освіта: реалії та перспективи: збірник студентських наукових статей за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців (11–12 квітня 2019 року, м. Суми). У двох частинах. – Ч. 1. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 39–43.
 • Зацаренко А. Психолого-педагогічна сутність взаємин батьків з дітьми дошкільного віку / А. Зацаренко, А. В. Вертель // Теорія та методика дошкільної і початкової освіти в сучасному педагогічному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13–14 листопада 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 98–102.
 • Литвинець Г. Соціалізація дітей дошкільного віку, які залишилися без піклування батьків засобами сюжетно-рольової гри / Г. Литвинець, А. Вертель // // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців (27–29 листопада 2018 року, м. Суми). – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2018. – С.
 • Литвинець Г. В. Експериментальне дослідження рівня соціалізації дітей дошкільного віку, які залишилися без піклування батьків / Г. В. Литвинець, А. В. Вертель // Теорія та методика дошкільної і початкової освіти в сучасному педагогічному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13–14 листопада 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 109–151.
 • Мотріна Я. Формування уявлень про сімейні ролі у дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності / Я. Мотріна, А. Вертель // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців (27–28 листопада 2018 року, м. Суми). – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2019. – С.
 • Яровенко А. Психолого-педагогічні особливості розвитку уяви дітей дошкільного віку / А. Яровенко, А. Вертель // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців (27–28 листопада 2019 року, м. Суми). – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2018. – С.
 • Яровенко А. Ю. Механізм розвитку уяви та його психолого-педагогічні особливості у дошкільному віці / А. Ю. Яровенко, А. В. Вертель // Теорія та методика дошкільної і початкової освіти в сучасному педагогічному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13–14 листопада 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 157–160.