Перезарахування балів за результатами неформальної та / або інформальної освіти

Шановні студенти!

     Звертаємо увагу щодо можливості перезарахування балів за результатами Вашої неформальної та / або інформальної фахової активності, що за тематикою, обсягом і змістом відповідають обов’язковим навчальним дисциплінам ОПП «Психологія» та «Практична психологія». До неформальної освіти відноситься:

  • сертифікована участь у конкурсах студентських робіт, олімпіадах,
  • сертифікована участь у конференціях,
  • сертифікована участь у тренінгах, майстер-класах, короткотермінових курсах,
  • написання статей тощо,

що за тематикою, обсягом і змістом відповідають певній навчальній дисципліні.

      Перезарахування балів у СумДПУ імені А.С. Макаренка відбувається у три етапи:

  • подання директору НН ІПП пакету документів (заява; ксерокопії документів, що засвідчують участь у заході неформальної освіти – свідоцтва, сертифікати, дипломи тощо, які підтверджують вміння, отримані під час навчання; опис заходу неформальної освіти – інформаційний лист, програма, запрошення; опис змісту результатів освіти) – до закінчення вивчення навчальної дисципліни;
  • робота фахової комісії з перезарахування результатів неформальної та / або інформальної фахової активності претендента;
  • підсумкова оцінка-висновок фахової комісії про повне або часткове зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній та / або інформальній освіті відповідно до навчальної дисципліни згідно заяви претендента.

   Детальні умови перезарахування балів у СумДПУ імені А.С. Макаренка див. у «Положенні про порядок визнання навчання у неформальній та / або інформальній освіті» (протокол №4 від 28.11.2022 р.

Положення про порядок визнання результатів навчання у неформальній та/або інформальній освіті