Самоврядування

     З ініціативи студентського самоврядування у грудні 2019 року було проведено опитування здобувачів вищої освіти з використанням анкет, розроблених робочою групою (у складі представників студентського самоврядування та викладачів кафедри психології) на основі «Методичних рекомендацій до проведення анкетування з питань оцінювання освітнього процесу у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка» (ухвалено рішенням вченої ради університету протокол № 2 від 30 вересня 2019 року) і з урахуванням положень критеріїв самооцінювання «Освітньо-професійної програми Психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки» та «Освітньо-професійної програми «Практична психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки».
     Голова наукового департаменту Студентського самоврядування НН ІПП СумДПУ імені А.С. Макаренка Мелешко Я.А., студентка 3-го курсу 0037 групи повідомила про результати опитування на засіданні студентського самоврядування (протокол №11 від 15.01.2020 р.) та кафедри психології (протокол №6 від 14.01. 2020)

Звіт про опитування здобувачів вищої освіти спеціальності 053 «Психологія»
другого (магістерського) рівня вищої освіти

Звіт про опитування здобувачів вищої освіти спеціальності 053 «Психологія»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти