Співпраця кафедри

До основних напрямів вітчизняного та міжнародного наукового співробітництва відноситься співпраця кафедри психології Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка в межах реалізації «Договорів про співпрацю» з закладами вищої, яка передбачає наступне: творче співробітництво у сфері навчально-методичної, психолого-педагогічної, науково-експериментальної, організаційної та іншої діяльності щодо використання результатів наукових досліджень у практиці, сприяння розвитку психологічної науки і освіти, а також – підвищення ефективності педагогічної, виховної, методичної, викладацької, наукової та інших видів діяльності. Зокрема, – обмін досвідом наукової та практичної діяльності; організація та проведення спільних науково-практичних конференцій, в ході яких проводяться розвивальні, психотерапевтичні, реабілітаційні майстер-класи; організація і проведення науково-практичних та просвітницьких заходів, тощо
Протягом 2019 р. кафедрою психології на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію – V Міжнародна науково-практична конференція 28 лютого – 1 березня 2019 р. «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя», серед співорганізаторів якої були наукові установи Національної академії наук України, вітчизняні та закордонні ЗВО.
Зокрема, серед співорганізаторів V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя»: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Лабораторія методології і теорії психології); Академія наук вищої освіти України; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (кафедра психології); Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (кафедра психології), Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (кафедра практичної психології); Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь) (факультет психології); Державний педагогічний університет імені Національної комісії з питань освіти у Кракові (Польща) (кафедра психології); Казахський національний педагогічний університет імені Абая (м. Алмати, Казахстан) (кафедра загальної і прикладної психології); Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України; Навчально-методичний центр психологічної служби Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
В роботі конференції приймали участь представники професорсько-викладацького складу, аспіранти, магістранти вітчизняних та закордонних ЗВО. Серед них: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка; Херсонський державний університет; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; Східноукраїнський національний університет імені В. Даля; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь) (факультет психології); Державний педагогічний університет імені Національної комісії з питань освіти у Кракові (Польща) (кафедра психології); Казахський національний педагогічний університет імені Абая (м. Алмати, Казахстан) (кафедра загальної і прикладної психології); Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Комунальна установа Сумська обласна дитяча клінічна лікарня; Громадська організація «Сумський психологічний центр «Час на себе».
Представники вказаних організацій та установ приймали участь у пленарному та секційних засіданнях V Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя (28 лютого – 1 березня 2019 р., м. Суми)». В межах реалізації «Договорів про співпрацю», в рамках конференції були проведені майстер-класи представниками вказаних організацій та ЗВО, а саме:

 • Комунальна установа Сумська обласна дитяча клінічна лікарня. Проведено майстер-клас: «Малювання рідким кольоровим тістом: знімаємо напругу і стрес». Федорова Євгенія Валентинівна – практичний психолог неврологічного відділення КУ Сумська обласна дитяча клінічна лікарня;
 • Громадська організація «Сумський психологічний центр «Час на себе». Проведено майстер-клас: «Пізнати власну цінність. Прийняти і пробачити». Приказчик Віктор Валерійович – психолог-консультант, ведучий чоловічих груп, керівник ГО "Сумський психологічний центр ЧАС НА СЕБЕ";
 • Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Майстер-клас: «Психологічна допомога членам сім’ї паліативного хворого похилого віку». Рябко Юрій Володимирович – практичний психолог, викладач кафедри психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
 • Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Майстер-клас: «Життєва криза та її переживання в інтер-суб’єктній взаємодії». Папуча Микола Васильович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та практичної психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин). Наконечна Марія Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри загальної і соціальної психології та психотерапії Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, доцент кафедри загальної та практичної психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин).

Результати наукових досліджень аспірантів та магістрантів, представників професорсько-викладацького складу ЗВО представлені у публікаціях матеріалів конференції у збірці «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 р., м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019».
В межах реалізації «Договору про співпрацю» з Інститутом психології імені Г.С. Костюка Національна академія педагогічних наук (Лабораторія методології і теорії психології), опубліковано статті представників професорсько-викладацького складу кафедри психології ННІПП СумДПУ імені А. С. Макаренка у збірнику наукової установи-партнера «Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том ХІV: Методологія і теорія психології. – Випуск 2. Київ – Ніжин. Видавець «ПП Лисенко М.М.», 2019», а саме:

1.      Кузікова С. Б. Особливості соціально-психологічної адаптації та самооцінки раціональної поведінки в конфлікті майбутніх педагогів / С. Б. Кузікова, С. В. Пухно // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том ХІV: Методологія і теорія психології. – Випуск 2. Київ – Ніжин. Видавець «ПП Лисенко М.М.», 2019. – С. 210-220.

2.      Мотрук Т. О. Особливості психосоматичних порушень у викладачів ВНЗ та вчителів ЗОШ: аналіз результатів експериментального дослідження / Т. О. Мотрук, К. М. Пасько // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Том ХІV: Методологія і теорія психології. – Випуск 2. Київ – Ніжин. Видавець «ПП Лисенко М.М.». 2019. – С.256-266.

В межах реалізації «Договору про співпрацю» з Херсонським державним університетом (м. Херсон, Україна), опубліковано статті магістрантів та представників професорсько-викладацького складу кафедри психології ННІПП СумДПУ імені А. С. Макаренка у збірнику наукової установи-партнера «Науковий вісник Херсонського державного ун-ту. Серія "Психологічні науки". Херсон, 2019», а саме:

 • Ніколаєнко С.О., Василенко О.О. Динаміка міжособистісних стосунків військовослужбовців під час виконання завдань у зоні проведення операції об'єднаних сил. Науковий вісник Херсонського державного ун-ту. Серія "Психологічні науки". Вип 1. Херсон, 2019. С.251-260.
 • Вертель А. В. Філософсько-психологічні конотації генезису та розвитку психоаналітичної традиції (до 80-річчя від дня смерті Зігмунда Фрейда) / А. В. Вертель, Т. О. Мотрук, К. М. Пасько // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. – Випуск 1. – 2019– С. 266–273.

В межах реалізації «Договорів про співпрацю» з вітчизняними закладами вищої освіти, на базі Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, к. психол. н., старшим викладачем кафедри психології ННІПП СумДПУ імені А. С. Макаренка Василевською О. І. було організовано і проведено серію майстер-класів. Майстер-клас на тему: «Самопізнання і професійне вдосконалення» на обласному семінарі для практичних психологів позашкільних навчальних закладів на тему «Формування психологічної готовності у керівника гуртка до роботи в умовах інноваційного простору», (27.02.2019) для психологів дошкільних закладів області. Майстер-клас «Методи і прийоми збереження психічного здоров’я дітей в навчально-виховному процесі» - на обласному семінарі для психологів дошкільних закладів області  на тему тема «Психологічний супровід наступності між дошкільною та початковою ланкою освіти в рамках впровадження концепції НУШ» (14.03.2019).
В межах реалізації «Договорів про співпрацю» з вітчизняними закладами вищої освіти, представники професорсько-викладацького складу кафедри психології прийняли участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції «освітні інновації:  філософія, психологія, педагогіка» (5 грудня 2019 р., м. Суми) на базі Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Результати наукових досліджень представників професорсько-викладацького складу кафедри психології представлені у доповідях в ході роботи секцій конференції та публікації наукової збірки матеріалів конференції, а також – організації і проведенні майстер-класу к. філософ. н., доцентом Пасько К. М. майстер-класу: «Арт-терапевтичні техніки в роботі з базовими потребами особистості. Авторська техніка «Пінні -варіації».
Протягом 2019 р., в межах реалізації «Договору про співпрацю» з вітчизняними організаціями, представники професорсько-викладацького складу кафедри психології Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка прийняли участь у заходах, здійснених спільно із Сумською обласною державною адміністрацією та Сумською міською радою. Так, на базі ОКУ СОР «Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», к. філос. н., доц. каф. психології Вертелем А. В., к. психол. н., доц. каф. психології Мотрук Т. О. розроблено і проведено лекцію «Міжособистісні конфлікти». (Довідка № 01-21/135 від 24.05.2019 р.). Також, на базі Сумського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, к. філос. н., доц. каф. психології Вертелем А. В., к. психол. н., доц. каф. психології Мотрук Т. О. розроблено і проведено лекцію лекцію «Норма та патологія, здоров’я та хвороба» (Довідка № 675/1 від 24.05.2019 р). Організація і проведення просвітницьких заходів сприяє налагодженню співпраці для подальшої роботи з вказаними організаціями. В межах виконання умов «Договору про співпрацю» з вітчизняними організаціями, зокрема, – з Сумською обласною державною адміністрацією – Сумським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, к. психол. н., доц. каф. психології Пухно С. В. проведено: лекцію з елементами діагностики на тему: «Психологічні особливості розвитку дитини», (Довідка № 01-17/280 від 16.05.2019 р) та лекцію з елементами діагностики на тему: «Сімейні конфлікти» (Довідка № 01-17/597 від 01.11.2019 р.) для батьків прийомних дітей, що сприяло поінформованості населення щодо актуальних соціальних питань та налагодження подальшої співпраці з організаціями, підпорядкованими Сумській обласній державній адміністрації. В межах реалізації договору про співпрацю з Сумським дошкільним навчальним закладом – Ясла-садок №15 «Перлинка», к. психол. н., доц. каф. психології Щербак Т. І. проведено Лекції «Психологія новорічних подарунків» та «Роль модних ляльок у засвоєнні нереалістичних стандартів тілесної привабливості для дівчат дошкільного віку». 

Стан наукового співробітництва кафедри із зарубіжними партнерами

 • Розробка та підписання угод про співробітництво:
 • укладено угоди про співробітництво в освітній та науковій сфері:
 • продовжено термін дії угоди:
 • с Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, Казахским национальным педагогическим университетом имени Абая.
 • підготовлено проекти угод про співробітництво:
 • з Гродненським державним університетом імені Янки Купали (Республіка Білорусь).
 • Відрядження викладачів університету за кордон:
 • Вертель А.В. приймав участь в українсько-словацькому семінарі «Сучасні технології соціальної роботи в різних сферах життя» 14-19 квітня 2019 року у Братислава-Попрад, Словаччина.

В межах реалізації міжнародного «Договору про співпрацю», магістранти та представники професорсько-викладацького складу кафедри загальної і прикладної психології Казахського національного педагогічного університету імені Абая (м. Алмати), приймали участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» (28 лютого – 1 березня 2019 року на базі кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (м. Суми). Член організаційного комітету конференції та редакційної колегії збірки матеріалів конференції – Сатова Акмарал Кулмагамбетівна – завідувач кафедри загальної і прикладної психології Казахського національного педагогічного університету імені Абая, доктор психологічних наук, професор (м. Алмати, Казахстан). Матеріали наукових досліджень представників Казахського національного педагогічного університету імені Абая (Казахстан) опубліковані у збірці матеріалів конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019».

Публікації у збірнику матеріалів конференції:

 • Лимашева Л. А. Влияние образовательной среды на психологическое здоровье студентов / Л. А. Лимашева // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – С. 288-291;
 • Ниетбаева Г. Б. Стиль общения преподавателей и психологическое здоровье студентов/ Г. Б. Ниетбаева // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – С. 312-317;
 • Сатова А. К. Социально-психологические аспекты агрессивного поведения и преступности среди несовершеннолетних / А. К. Сатова, Н. Жусипбекова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – С. 442-445.

В межах реалізації Договору про співпрацю, результати наукових досліджень представників професорсько-викладацького складу кафедри психології Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка можуть бути опубліковано у збірнику наукових праць Казахського національного педагогічного університету імені Абая – «Вестник Казахского национального педагогического университета имени Абая. Серия «Психология». Публікації статей представників професорсько-викладацького складу кафедри психології ННІПП СумДПУ імені А. С. Макаренка у збірнику наукової установи-партнера:

1.         Николаенко С. А. Особенности психокоррекции первичных симптомов ПТСР. Вестник КазНПУ им. Абая. Серия "Психология", №1 (58), 2019. С. 7-12.

2.         Николаенко С.А. Особенности копинг-поведения личности в процессе совладания с психологическим стрессом. Вестник КазНПУ им. Абая. Серия "Психологи", 2019. (в печати).

Станом на 2019 рік, підготовано та подано до розгляду керівництву Гродненського державного університету імені Янки Купали (Білорусь) проект «Договору про співпрацю» з Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка. На сьогодні, на постійній основі ведеться співпраця з вказаним закладом вищої освіти. Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка – співорганізатор «ХIХ Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы современной психологии» (5 апреля 2019 р., м. Гродно), що проходила на базі Гродненського державного університету імені Янки Купали (Білорусь) (факультет психології). Учасники конференції – студенти ННІПП СумДПУ імені А. С. Макаренка, результати досліджень опубліковано у виданні «Ступени : сб. науч. ст. студентов / редкол.: А.В. Ракицкая [и др.]; под науч. ред. О.Г. Митрофановой. – Гродно : ГрГУ, 2019».

Публікації:

 • Кириченко Д. И. Влияние мультипликационных фильмов на развитие ребенка Ступени : сб. науч. ст. студентов / редкол.: А.В. Ракицкая [и др.]; под науч. ред. О.Г. Митрофановой. – Гродно : ГрГУ, 2019. – С. 156 – 161. (Студент факультета педагогики и психологии СумГПУ им. А. С. Макаренко. Научный руководитель – доцент кафедры психологи СумГПУ им. А. С. Макаренко, кандидат психологических наук, доцент Т.И. Щербак).
 • Савенкова Л. Г. Спортивная мотивация как основа победы Ступени : сб. науч. ст. студентов / редкол.: А.В. Ракицкая [и др.]; под науч. ред. О.Г. Митрофановой. – Гродно : ГрГУ, 2019. – С. 296 – 301. (Савенкова Любовь Григорьевна – студент СумГПУ им. А.С. Макаренко. Научный руководитель – доцент кафедры психологии СумГПУ им. А.С. Макаренко, кандидат психологических наук, доцент Т.И. Щербак).

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка – співорганізатор «II Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы психологии личности и социального взаимодействия» (25 жовтня 2019 р., м. Гродно), що проходила на базі Гродненського державного університету імені Янки Купали (Білорусь) (факультет психології). Член програмного комітету конференції – Кузікова С.Б., д. психол. н., проф., зав. каф. психол. СумДПУ імені А. С. Макаренка; учасники конференції –  д. психол. н., проф. Кузікова С.Б.; к. філос.. н. , доц. каф. психології Вертель А. В. Результати наукових досліджень представників професорсько-викладацького складу кафедри психології Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка можуть бути опубліковано у збірнику наукових праць «Актуальные проблемы психологии личности и социального взаимодействия: сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: А. В. Ракицкая (гл. ред.), К. В. Гиль (зам. гл. ред.). – Гродно: ГрГУ».

Публікація:

Вертель А. В. Перспективы психоанализа: осмысление феномена сознания в современной психологической науке и философии // Актуальные проблемы психологии личности и социального взаимодействия: сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: А. В. Ракицкая (гл. ред.), К. В. Гиль (зам. гл. ред.). – Гродно: ГрГУ, 2019. – С. 39–45.

Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь) (факультет психології) – серед співорганізаторів V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя», проведеної на базі Навчально-наукового Інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (кафедра психології). Член організаційного комітету – Ракицька Анна Вікторівна – декан факультету психології Закладу освіти «Гродненський державний університет імені Янки Купали», кандидат психологічних наук (м. Гродно, Білорусь).
Результати наукових досліджень магістрантів та представників професорсько-викладацького складу факультету психології представлені у збірці матеріалів конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019», а саме:

 • Болкунов А. В. Ценностный кризис юности как фактор выбора религиозного самоопределения / А. В. Болкунов, А. С. Радюк, А. И. Янчий // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – С. 132-135.
 • Галузо П. Р. Базовая ценность жизни и осмысленность жизни как фактор жизнестойкости христиан / М. М. Галузо, А. С. Радюк // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – С. 153-157.
 • Карнелович М.М. Установки родителей к приемным детям разного пола в замещающих семьях / М. М. Карнелович // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – С. 178-181.
 • Карпинский К.В. Влияние объективных факторов на субъективное восприятие сотрудниками бессмысленности трудовой деятельности / К. В. Карпинский, В. Б. Гутовская // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – С. 403-407.

На сьогодні, на постійній основі ведеться співпраця з представниками професорсько-викладацького складу Державного педагогічного університету імені Національної комісії з питань освіти у Кракові (Польща) (кафедра психології). Серед співорганізаторів V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» – Державний педагогічний університет імені Національної комісії з питань освіти у Кракові (Польща) (кафедра психології). Результати наукових досліджень представників професорсько-викладацького складу кафедри психології Державний педагогічний університет імені Національної комісії з питань освіти у Кракові (Польща) (Абрамцьов Рафал – доктор PHD, завідувач кафедри психології Державного педагогічного університету імені Національної комісії з питань освіти у Кракові (Польша) представлено у виданні «Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості : монографія / [за ред.: С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 540 с.».

Публікація:

Zinoviia Karpenko (Ukraine), Rafal Abramciow (Poland) Phenomenological analysis of an autobiographic narrative // Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості : монографія / [за ред.: С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 35 – 45.