Сторінка куратора

   Реалізація виховної роботи в студентських групах здійснюється через інститут кураторства. Це управлінська ланка, яка взаємодіє з іншими в системі позанавчальної виховної роботи й забезпечує її організацію на рівні студентської академічної групи. Результатом діяльності куратора є набуття студентом соціального досвіду поведінки, формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій і розвиток індивідуальних якостей особистості.
     Куратор призначається адміністрацією університету на підставі подання завідувача кафедри психології, а також з урахуванням побажань студентів для роботи з академічними групами I-V курсів.
    На посаду куратора академічної групи призначається провідний спеціаліст, досвідчений педагог. Строк перебування на посаді куратора - один навчальний рік (згідно з наказом ректора університету). Термін дії наказу призначення на посаду може щорічно подовжуватися. 
  Куратор, як правило, працює з конкретною академічною групою протягом чотирьох-п'яти років. Діяльність куратора академічної групи здійснюється на підставі Статуту університету, Концепції національного виховання молоді в Україні з урахуванням особливостей і традицій університету. Зміст його діяльності визначається такими основними документами, як:

    Документація, яку веде куратор, визначається відповідно основних нормативних документів щодо організації навчально - виховної роботи у вищих навчальних закладах. Діяльність куратора академічної групи здійснюється на підставі плану виховної роботи, розробленого на навчальний семестр, рік, відповідно до перспективного та щорічного плану, форма якого затверджена Вченою Радою. 
     Організаційно-методична допомога кураторам надається адміністрацією університету згідно з їхніми посадовими обов'язками та рівнем професійної компетентності. Методична підготовка куратора забезпечується різноманітними формами методичної роботи.
      Функції куратора академічної групи: аналітична, організаторська, комунікативна й соціальна.
Аналітична функція передбачає планування й організацію виховної роботи студентської групи з урахуванням: міжособистісних відносин у колективі; мотивів навчальної й пізнавальної діяльності студентів; рівня їхнього інтелектуального розвитку, індивідуальних особливостей; соціально-побутових умов життя; стану здоров'я; результатів навчання.
Організаторська функція забезпечує надання кураторами необхідної допомоги у процесі студентського самоврядування, творчим студентським групам і радам.
Функція соціалізації реалізується в гуманістично-зорієнтованій взаємодії "педагог - студент". Куратор академічної групи допомагає вихованцеві в особистісному розвитку, засвоєнні та прийнятті суспільних норм, духовних цінностей. Він бере на себе місію старшого колеги в оволодінні студентом позитивної соціальної ролі, використовуючи позааудиторну виховну роботу. Але й сам куратор виступає суб'єктом соціалізації, оскільки сприймає той соціальний досвід, носієм якого є студентство.

Куратор академічної групи:

  • спільно зі старостою й активом групи складає проект плану виховної роботи на навчальний рік, що затверджується на зборах академгрупи;
  • стежить за виконанням плану, у процесі якого аналізує ефективність виховної роботи, розвиток творчої ініціативи студентів у процесі самоврядування; веде індивідуальну роботу зі студентами;
  • виявляє нахили та здібності студентів, сприяє їхній участі в роботі наукових гуртків, творчих студій, культурних товариств, клубів, спортивних секцій і художньої самодіяльності;
  • контролює рівень успішності студентів, установлює контакти з відповідними кафедрами з метою створення необхідних умов для навчання, надання їм необхідної допомоги, здійснення заходів з обдарованими студентами;
  • піклується про житло-побутові умови студентів, про їхній культурний відпочинок, бере участь у розподілі місць у гуртожитку, періодично відвідує його;
  • вносить пропозиції з заохочення кращих студентів, бере участь у складанні характеристик студентів академічної групи; відповідає за свою роботу перед деканатом і кафедрою.

     Серед основних засобів виховної роботи кураторів виділяють: щотижневі виховні години, які; бесіди "за круглим столом", дискусійні клуби, інші заходи виховного характеру в студентських аудиторіях і гуртожитках (із залученням фахівців різного профілю); культпоходи історичними місцями рідного краю, у музеї, картинні галереї, на виставки, у театри; колективний перегляд кінофільмів з їхнім наступним обговоренням; індивідуальна виховна робота зі студентами. Кураторам академічних груп належить ініціатива у виборі форм, методів, прийомів, засобів і напрямків виховної роботи. їхню роботу на факультетах координують деканати, а кафедри забезпечують проведення конкретних заходів виховного впливу.

Куратори академічних груп кафедри психології на 2022-2023 н.р.:

Мотрук Тетяна Олександрівна - куратор 0017 гр.

Усик Дмитро Борисович - куратор 0027 гр.

pasko
 Пасько Катерина Миколаївна - куратор 0037 гр.

 

Дворніченко Лариса Леонідівна - куратор 0047 гр.

 

 
Усик Дмитро Борисович - куратор 0057 гр.