Наукова лабораторія

Лабораторія психології розвитку особистості

Паспорт наукової лабораторії психології розвитку особистості

Кафедра психології працює за колективною темою «Психологічні умови та технології ефективного функціонування і розвитку особистості в ґенезі її буття» (номер державної реєстрації 0116U007543), яка орієнтує колектив на уточнення та поглиблення розуміння про індивідуальні особливості, психологічні умови, чинники, механізми ефективного функціонування і розвитку особистості в ґенезі її буття; розробку інноваційних технологій подолання особистісних криз, активізації саморозвитку на різних етапах і в різних ситуаціях соціоґенезу; пошук шляхів формування і підтримки психологічно здорової, соціально мобільної, життєстійкої особистості.
Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор, академік АН ВО України, завідувач кафедри практичної психології СумДПУ імені А.С. Макаренка Кузікова Світлана Борисівна.
Лабораторія психології розвитку особистості створена 1 лютого 2006 р. на кафедрі практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Науковий керівник наукової лабораторії при кафедрі психології СумДПУ імені А.С. Макаренка доктор психологічних наук, професор Кузікова С.Б.
Основні виконавці:

 • Кузікова С.Б. – д. психол. н., професор
 • Вертель А.В – к. філос. н.
 • Дворніченко Л.Л. – к. філос. н., доцент
 • Ермакова Н.О. – к. психол. н., доцент
 • Мотрук Т.О. – к. психол. н., доцент
 • Пасько К.М. – к. філос. н., доцент
 • Пухно С.В. – к. психол. н., доцент
 • Усик Д.Б. – к. психол. н., доцент
 • Щербак Т.І. – к. психол. н., доцент

Основні наукові напрями роботи:

 • Системний аналіз психологічних особливостей становлення і розвитку особистості у різні вікові періоди.
 • Теоретико-емпіричні дослідження психологічних аспектів траєкторій розвитку особистості у різних умовах життєдіяльності (навчальна та професійна діяльність, участь у політичному та громадському житті, заняття спортом тощо).
 • Визначення теоретико-емпіричних засад розвитку психологічної культури у представників різних вікових та соціальних груп.
 • Вивчення особливостей розвитку самоідентичності (особистісної, соціальної, національної, професійної) особистості на різних вікових етапах.
 • Теоретико-експериментальні дослідження психологічних проблем саморозвитку особистості, причин його ускладнення (викривлення) та шляхів оптимізації.
 • Теоретико-експериментальні дослідження сутності психологічного супроводу розвитку особистості на різних вікових етапах та умовах життєдіяльності.
 • З’ясування психолого-педагогічних умов, механізмів, чинників розвитку особистості як суб’єкта життєдіяльності, самоактивності, саморегуляції, особистісного і професійного самовдосконалення, саморозвитку.
 • Пошук ефективних психолого-педагогічних умов формування психологічно здорової, соціально мобільної, життєстійкої особистості.
 • Розробка технологій подолання особистісних криз, психологічних проблем дітей, підлітків, молоді, дорослих.
 • Розробка навчально-методичного забезпечення розвитку психологічної культури майбутніх педагогів та психологів в процесі вивчення психологічних дисциплін.
 • Розробка науково-методичного забезпечення підготовки майбутніх фахівців спеціальності «Психологія» та «Практична психологія» і галузі знань «Педагогічна освіта».
 • Підготовка студентів до виконання експериментальної частини курсових, дипломних, магістерських робіт за тематикою лабораторії, сприяння у її проведенні.

Основні наукові результати діяльності лабораторії

 • Продовжено розробку умов і технологій формування особистості як суб’єкта власного життя і саморозвитку. Здійснено проектування моделі психологічної культури у феноменології саморозвитку особистості. Вивчено феномен нервово-психічної стійкості в екстремальних видах спорту. Проаналізовано психологічні особливості становлення децентрації в юнацькому віці. Запропоновано можливості та шляхи подолання особистісних криз, посилених кризовим станом сучасного суспільства, за авторською моделлю «Вікова психокорекція» (Кузікова С. Б.)
 • Проведено дослідження особистісних та соціальних чинників формування складових психологічної культури студентів закладу вищої освіти, зокрема, – складових комунікативної компетентності, і значення в цьому процесі впровадження інтерактивних методів навчання. Розроблено програму семінару-тренінгу розвитку комунікативної (конфліктної та конфліктологчної) компетентності для студентів закладів вищої освіти – майбутніх педагогів. (Пухно С. В.)
 • Розроблено авторську триступеневу модель емоційного вигорання на прикладі стадії дзеркала Ж. Лакана. Експліковано характер динамічних процесів, які призводять до руйнування ідентичності в інтерсуб’єктивних взаємодіях, що зумовлює ефект вигорання (Вертель А. В.).
 • Уточнено можливості використання методів Арт-терапії в процесі надання психологічної допомоги різним верствам населення (Дворніченко Л. Л.)
 • Визначено ефективні способи та розроблена оптимальна система психопрофілактичної та психокорекційної роботи з оптимізації нарцисичних та асертивних проявів під час переживання студентами вікової та інших криз (Єрмакова Н. О.).
 • Вивчено психологічні особливості емоційного вигорання у медичних працівників. Запропоновано ефективні способи психопрофілактичної та психокорекційної роботи зі зниження проявів емоційного вигорання медичних працівників (Пасько К.М.).
 • Визначено індивідуально-психологічні відмінності футболістів різних ігрових амплуа (Щербак Т. І.).

            Видано 2 статті у виданнях, що входять до міжнародної наукової бази даних Scopus; 19 публікацій у виданнях, що входять до наукової бази даних Copernicus, 10 публікацій у фахових виданнях; 1 монографію;5 розділів у колективній монографії та 6 публікацій у закордонних виданнях.
Організовано та проведено 4 наукових заходи.