Історія кафедри

Історія кафедри психології:

     Кафедра психології була створена у 1983 році з числа фахівців психолого-педагогічних кафедр університету, які мають відповідну науково-професійну підготовку та досвід роботи в галузі психології, а також інших фахівців, запрошених з освітніх і наукових закладів та установ, соціальних служб тощо. Її першим завідувачем (1983 – 1997 рр.) став представник київської психологічної школи, кандидат психологічних наук, доцент Віталій Опанасович Савєльєв.

Untitled 1Віталій Опанасович Савєльєв

     В історії СумДПУ він залишився як керівник, що мав неабиякі організаторські та лекторські здібності, здійснював серйозні зусилля для якісного оновлення кадрового складу своєї кафедри і відзначився як громадський діяч, що проводив активну просвітницьку роботу серед населення.
   У цей час кафедра психології активно працювала над розробкою і удосконаленням методичного забезпечення викладання психологічних дисциплін, організацією самостійної роботи студентів. Викладачі кафедри працювали на курсах підвищення кваліфікації вчителів, де знайомили слухачів зі знаннями з актуальної психологічної проблематики, були активними лекторами товариства «Знання», читали для громадськості області лекції на психологічні теми: «Про виховання активної життєвої позиції», «Формування громадянського світогляду», «Психологічні основи навчально-виховного процесу», «Психологія сімейного життя» та ін. Професорсько-викладацький склад кафедри психології також пов’язував теорію психології з досвідом практичної роботи в школах, дитячих садках, на підприємствах, де разом зі студентами проводив психологічну роботу (просвітницько-профілактичну, корекційно-розвивальну, діагностичну).
    Крім досвідчених фахівців, що викладали у СДПІ імені А.С. Макаренка психолого-педагогічні дисципліни, починаючи з 50-х рр.ХХ ст., і які перейшли на новостворену кафедру у 1983 р. з кафедри педагогіки (старші викладачі, ветерани Великої Вітчизняної війни, Зінаїда Іллівна Кувалдіна, Ганна Василівна Шаблінська; к.психол.н., доцент Ольга Яківна Польська, яка показала себе відмінним організатором психолого-педагогічної та методичної роботи, ефективним завідувачем кафедри педагогіки у 1963-1968 рр.),.

Untitled 8                    Untitled 9                  polskaya o
 Зінаїда Іллівна Кувалдіна                 Ганна Василівна Шаблінська                      Ольга Яківна Польська

    У період 80-х – поч. 90-х рр. на кафедру прийшли працювати молоді фахівці: Тетяна Борисівна Баранова (Тарасова), Сергій Олександрович і Світлана Іванівна Ніколаєнки, Лариса Миколаївна Супрун (Коробка), Галина Анатоліївна Стадник, Світлана Борисівна Кузікова, Сергій Валентинович Шаванов.
    Гостра потреба у кваліфікованих фахівцях для закладів освіти Сумської області, в яких з 1992 р. в штатному розписі з’явилася нова обов’язкова посада – «Практичний психолог», підвищення вимог до рівня їх фахової підготовки, необхідність розробки досконалого програмно-методичного забезпечення вказаної спеціальності зумовила необхідність відкриття спеціальності «Практична психологія» у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка. Процес підготовки фахівців за напрямом 0101 Педагогічна освіта зі спеціальності 7.010107 Практична психологія розпочався в університеті з 1992 року. В цьому році на базі історичного факультету Сумського державного педагогічного інституту імені А.С.Макаренка було розпочато підготовку фахівців за спеціальністю „Історія та практична психологія”. У 1997 році на базі того ж факультету розпочато підготовку фахівців за спеціальністю „Практична психологія та англійська мова”.
     Фахову підготовку спеціалістів-практичних психологів повинна була забезпечувати профільнаа кафедра. Так, у 1997 році, за наказом ректора за № 52 від 31.08.1997 р., було створено випускову кафедру практичної психології. У витоків діяльності новоствореної кафедри стояли к. психол. н., доценти С. О. і С. І. Ніколаєнки, С. Б. Кузікова, Л. М. Коробка, С. А. Кравченко, Г. А. Стадник. І.М.Щербакова.

     Частина викладачів, які своїм покликанням вважали психологічну підготовку майбутніх педагогів, залишилася на кафедрі психології: С. В. Шаванов, Т. Б. Тарасова, Є. В. Анохін, нові молоді фахівці: Г. Є. Улунова, Г. Д. Суходубова, Л. С. Семененко, С. В. Пухно, О. І. Бедлінський, С. В. Гальцова.
Таким чином, з 1997 по 2017 рр. в СумДПУ імені А. С Макаренка існувало дві кафедри, які забезпечували викладання психологічних дисциплін і займалися розробкою психологічної проблематики – кафедра психології і кафедра практичної психології.
     Завідувачем кафедри психології впродовж багатьох років (2000-2017 рр.) була кандидат психологічних наук, доцент Тарасова Тетяна Борисівна.

tarasovaТетяна Борисівна Тарасова

     Викладацький склад кафедри психології забезпечував проведення всіх видів занять з фундаментальних та практично-орієнтованих навчальних дисциплін («Психологія», «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія»), здійснював керівництво виконанням психологічних завдань з педагогічної практики передвипускних та випускних курсів, керував підготовкою курсових, дипломних та магістерських робіт для загальноуніверситетських спеціальностей.
    Методична робота кафедри психології була органічно пов’язана з навчальною та позанавчальною роботою, тому мала напрямки навчально-методичної та організаційно-методичної роботи.
    Навчально-методична робота кафедри психології мала на меті постійне вдосконалення змісту та форм організації навчально-виховного процесу відповідно до сучасних вимог підготовки вчителів середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Викладачі кафедри постійно працювали над розробкою курсів лекцій та змісту практичних занять з навчальних дисциплін з урахуванням особливостей факультетів. Впродовж 1997 – 2017 р. кафедра психології активно працювала над упровадженням європейської кредитно-трансферної системи навчання. З усіх базових навчальних дисциплін викладачами і доцентами були розроблені навчально-методичні комплекси, проведено апробацію та вдосконалення завдань для тестового контролю знань з основних навчальних дисциплін кафедри.
   Організаційно-методична робота кафедри психології була пов’язана з громадською роботою, яку викладачі виконували поза навчальним процесом вищого навчального закладу. Насамперед, це методичне забезпечення різноманітних форм навчальної та консультаційної роботи з педагогічною громадськістю, практичними психологами, батьками, учнями загальноосвітніх шкіл області (Семененко Л. В., Улунова Г. Є., Анохін Є. В., Бедлінський О. І., Тарасова Т.Б.,). А також освітянської роботи з керівниками різного рангу та широкими верствами населення (Улунова Г. Є., Пухно С. В., Ніколаєнко С. О.). Тарасова Т. Б. здійснювала організаційно-методичну роботу з педагогічною громадськістю Сумщини як член редакційної колегії журналу «Педагогічна Сумщина» та збірки «Педагогічні науки».
    При кафедрі психології з 2007 р.існував ресурсний центр трансферу тренінгових технологій (керівник – к.психол.н., доцент Г.Є. Улунова). За більше ніж 10 років викладачі кафедри психології в рамках роботи ресурсного центру створили і впровадили у навчально-виховний процес закладів освіти області та життєдіяльність різних підприємств і організацій різних форм власності понад 100 ефективних тренінгових програм.
    Кафедра практичної психології в 2004 році була переведена у склад факультету педагогіки та практичної психології (на той час – соціально-гуманітарний факультет). З вересня 2010 р. і по березень 2017 р. кафедра практичної психології функціонувала у складі Навчально-наукового інституту педагогіки та психології.
    Першим завідувачем кафедри був кандидат психологічних наук, доцент Ніколаєнко Сергій Олександрович (1997-2004 р.).

nikolaenko
Сергій Олександрович Ніколаєнко

   За роки його завідування викладацький склад кафедри психології ефективно забезпечував проведення всіх видів занять з фундаментальних та практично-орієнтованих навчальних дисциплін для майбутніх практичних психологів: кафедра успішно пройшла першу акредитацію (2002 р.) і отримала ліцензію на підготовку 60 осіб денної і 60 осіб заочної форми навчання щорічно. В цей час кафедра практичної психології значно розширилася: до її лав вступили молоді ініціативні випускники-практичні психологи, які мали досвід практичної роботи за фахом у навчально-виховних закладах, психологічних службах – І. Ю. Вертепова, Л. Л. Гільова, Н. О. Данильченко, Л. Л. Дворніченко, Н. О. Єрмакова, Т. Д. Луцковська, К. М. Пасько, Д. Б. Усик, Л. М. Чемодурова, В. В. Чернявська, І. М. Щербакова. Навчально-методична робота кафедри практичної психології кінця 90-х рр. ХХ– початку ХХІ ст. була присвячена вдосконаленню змісту та форм організації навчально-виховного процесу підготовки практичних психологів відповідно до діючих вимог. Більшість молодих викладачів підвищували свій професійний рівень, вступивши до лав аспірантури НПУ імені М. П. Драгоманова, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Херсонського державного університету, а кандидати наук та доценти – проходячи стажування за фахом у провідних наукових установах – НАПН, Інституті психології імені Г.С. Костюка, університетах України.
    В умовах відсутності державних стандартів кінця 90-х рр. ХХ– початку ХХІ ст., ПВС кафедри практичної психології активно працював над розробкою програмно методичного забезпечення професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності «Практична психологія» I -V-го років навчання, приділяючи особливу увагу впровадженню інноваційних технологій підготовки фахівців (різні види активного навчання, тренінги) та реалізації принципу наскрізної практичної підготовки майбутніх спеціалістів. Для дотримання відповідності змісту підготовки майбутніх практичних психологів актуальним завданням та проблемам виховання і освіти підростаючого покоління практичних психологів викладачі кафедри постійно співпрацювали з обласним та міським центрами практичної психології,брали участь у проведені обласних конференцій, присвячених актуальним проблемам практичної психології в школі, у семінарах практичних психологів, які проводили обласний та міський центр практичної психології.

foto kafedry 20let 2003

     З 2004 по 2015 рр. завідували кафедрою практичної психології кандидати психологічних наук, доценти Стадник Галина Анатоліївна (2004-2005 р.), Коробка Лариса Миколаївна (2005-2006 р.), Кузікова Світлана Борисівна (2006-2011 р.), Єрмакова Наталія Олександрівна (2011-2014 р.). З вересня 2014 по березень 2017 р. завідувачем кафедри практичної психології знов була обрана д.психол.н., професор Кузікова Світлана Борисівна.

kuzikova NAT 2088 2
Світлана Борисівна Кузікова

       Вдалим для кафедри практичної психології був період 2006 – 2011 рр., коли кафедру очолила к. психол. н., доцент С. Б. Кузікова. Під її керівництвом впродовж 2006-2007 навчального року у відповідності до вимог МОН України були розроблені ОКХ, ОПП та навчальний план підготовки фахівців спеціальності 7.010107 Практична психологія і успішно пройдено другу акредитацію зазначеної спеціальності. ПВС випускової кафедри на той час в цілому відповідав нормативним вимогам щодо підготовки фахівців за спеціальністю «Практична психологія». Частка викладачів з науковими ступенями збільшилася і склала 61 %: відбулися захисти дисертацій викладачів кафедри Н. О. Єрмакової (2008 р. ), К. М. Пасько (2008 р.), Д. В. Черенщикової (2011 р.).
    В цей період кафедра практичної психології перетворилася на потужний науковий підрозділ НН ІПП та СумДПУ імені А. С. Макаренка. Слід відзначити активну наукову і навчально-виховну роботу викладачів кафедри зі студентами у цей період. Так, на кафедрі щорічно функціонувало декілька наукових гуртків („Основи ефективного сплкування” – керівник викладач Єрмакова Н. О., „Основи самрозвитку та саморегуляції” – керівник викладач Осюхіна О. О., „Психологія залежності” – керівник викладач Усик Д.Б. тощо) та проблемних груп („Особистісна адаптація людини до трансформаційних змін у суспільстві” – керівник доцент Кравченко С. А., „Психологічні особливості самосвідомості людини” – керівник доцент Стадник Г. А., „Надання психологічної допомоги особистості” – керівник доцент Кузікова С. Б.).
     Ефективно функціонував у цей період і міжфакультетський філософсько-психологічний клуб „Логос” під керівництвом викладачів кафедри практичної психології І. Ю. Вертепової, Д. Б. Усика. Метою діяльності навчальних гуртків та проблемних груп було сформувати у студентів-практичних психологів професійну готовність до здійснення майбутньої фахової діяльності, розвивати гнучкість мислення, здатність науково підходити до аналізу та вирішення різних психологічних проблем особистості чи міжособистісних стосунків. Викладач-сумісник О. О. Осюхіна здійснювала постійне керівництво молодіжним клубом практичної психології „Контакт” у Центрі дозвілля Палацу дітей та юнацтва м. Сум, в работі якого брали активну участь студенти СумДПУ ім. А.С. Макаренка та інших ВНЗ міста.
     Кафедра практичної психології також у цей період почала здійснювати ефективне керівництво науково-дослідною роботою студентів. Під керівництвом доцентів кафедри С. А. Кравченко, С. Б. Кузікової, Г. А. Стадник, Л. М. Коробки, Н. В. Карпенко студенти спеціальності «Практична психологія» почали брати активну участь у межвузівських та всеукраїнських наукових конференціях, конкурсах наукових робіт та олімпіадах з психології.
    Під час завідування к. психол.н., доц. Кузікової С. Б. у 2006-2011 роках кафедра практичної психології успішно працювала над науковою колективною темою: «Психолого-педагогічні основи життєвого самовизначення особистості» (керівник теми – Кузікова С.Б.). За матеріалами колективної науково-дослідницької теми було захищено три дисертації: дві – на здобуття наукового ступенню кандидата психологічних наук (Н. О. Єрмаковою, Д. В. Черенщиковою) та кандидата філософських наук (К. М. Пасько), виконано 55 дипломних досліджень студентів, викладачами кафедри опубліковано близько 150 статей у фахових та ін. виданнях. За результатами дослідження наукової теми було видано одну одноосібну монографію, розділ у колективній монографії, п’ять посібників з грифом МОН України, два посібника для вищої школи.
    Слід відзначити, що за період завідування кафедрою практичної психології к. психол.н., доц. Кузікової С. Б., характер науково-дослідної діяльності на кафедрі став систематичним і таким, що відповідає принципам ВНЗ, а саме: налагодження ефективної спільної науково-дослідної діяльності студентів і викладачів у руслі індивідуальної наукової тематики викладача і колективної наукової теми кафедри в цілому. Так, значною науковою подією тогочасного життя кафедри стала перша організація і проведення кафедрою практичної психології 1-2 жовтня 2009 року спільно з лабораторією психології особистості ім. П.Р. Чамати Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України Міжнародної науково-практичної конференції «Духовність у становленні та розвитку особистості». Після першого успішного досвіду організації міжнародної конференції традиційними для кафедри стали щорічні науково-практичні семінари (2008, 2011 р.р.) та круглі столи (2009, 2010, 2011 р.р.) з пенітенціарної тематики, які проводилися спільно з Департаментом виконання покарань МВС України в Сумській області та Національною Академією внутрішніх справ м. Київ (відповідальний організатор викладач Харченко Т. Г.). Щорічною стала і студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми практичної психології» (відповідальний організатор викладач Щербакова І. М.) – яка в перспективі набула статусу всеукраїнської. Також 19 травня 2010 року пройшов перший міжнародний круглий стіл «Цінності сучасної молоді у крос культурному аспекті» за участю іноземних студентів СумДУ (перший відповідальний організатор – викладач Ричкіна Л.В.), який набув неабиякої популярності серед студентів та фахівців у галузі практичної психології і трансформувався у щорічну традиційну міжнародну студентську науково-практичну конференцію (нині відповідальний організатор – к. філос. н., доцент Пасько К. М.).
    Значну увагу на кафедрі практичної психології приділялося професійній відповідності викладачів профілю фахової підготовки студентів і підвищенню їх теоретичної та практичної кваліфікації. Починаючи з 2006 р. майже всі викладачі кафедри регулярно пройшли підготовку і отримали сертифікати в руслі певного психотерапевтичного напряму, що допомагає їм в консультуванні, проведені тренінгів і групової корекційної роботи (Василевська О .І., Гільова Л. Л., Дворніченко Л. Л., Луцьковаська Т. Д., Пасько К. М., Ричкіна Л. В., Стадник Г. А., Федорова Є. В.Черенщикова Д. В.). Виходячи з професійних знань і навичок викладачів була розглянута можливість надання платних послуг населенню, розроблена тематика і зміст консультацій-тренінгів, методичних і практичних семінарів. Пропозиції подано до консультативного центру Інституту педагогіки і психології.
      На кафедрі, починаючи з 2006 р., склалися традиції профорієнтаційної роботи, роботи по формуванню професійної самоідентичності майбутніх фахівців: проводиться свято посвяти першокурсників у психологи (на яке запрошуються учні шкіл та представники преси та телебачення); проводиться захід «Тиждень психології» на передодні Всеукраїнського Дня психолога 23 квітня; як профорієнтаційний захід вперше у 2008 році організована і проведена зустріч випускників-психологів, які працюють у теперішній час у різних суспільних сферах. Її мета – показати можливості застосування професійних вмінь. З метою профорієнтації почали організовувалися студентські агітаційні бригади (2009 р. – викладач-сумісник Іллєнко В. М., 2010 р. – викладач Білозор В. М.). 
   Тісна співпраця, починаючи з 2006 р. була організована кафедрою практичної психології з низкою позашкільних навчальних, соціальних, медичних, правоохоронних, наукових установ – з метою проведення практик, обміну інформацією, досвідом, а також – суспільних організацій (Мотрук Т.О., Ричкіна Л. В. – тематичні доповіді в обласному прес-центрі з суспільних проблем), медичними установами (Федорова Є. В.), пенітенціарними службами та юридичними установами (Харченко Т. Г.), телебаченням (Кузікова С. Б., Ричкіна Л. В., Черенщикова Д. В.).
     Під час підготовки до захисту докторської дисертації С. Б. Кузікової впродовж 2011-2014 р. кафедрою практичної психології керувала Н. О. Єрмакова, яка підтримувала усі напрямки діяльності кафедри, які склалися за час її попередньої діяльності. У цей період у 2011-2012 н.р. кафедра втретє успішно пройшла акредитацію спеціальності 6.030103 та 7.03010301 Практична психологія за ОКР «бакалавр» і «спеціаліст». Слід зазначити стрімкий зріст наукового потенціалу ПВС кафедри практичної психології у той період: кількість осіб, які отримали науковий ступінь та вчені звання загалом зросла і становила на 2012 р. 10 осіб – (76,9 %), а станом на кінець 2014 р. – січень 2015 р. – 100%: усі аспіранти денної форми навчання (Василевська О. І., Вертель А. В., Щербак Т. І., Пасічник Н. О., Чижиченко Н. М.) захистили кандидатські дисертації (Вертель А. В. – к. філос. н., а усі інші – к. психол. н.). Кафедра продовжувала активно розвиватись. З 16 викладачів науково-педагогічний стаж лише одного був менше п’яти років, 3х – більше п’яти, але менше 10 років та 11 – більше 10 років. Середній вік викладацького колективу на той момент складав 37,6 років.
     27 травня 2014 р. на базі кафедри практичної психології було створено міжвідомчу наукову лабораторію подвійного підпорядкування «Лабораторія методології практичної психології». Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент Щербакова І.М. Метою створення міжвідомчої наукової лабораторії подвійного підпорядкування було закріплення творчого співробітництва кафедри практичної психології з лабораторією методології і теорії психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, покращення координації спільного виконання наукових досліджень за спільною комплексною науково-дослідною темою «Інтегративно-особистісний підхід у психологічній науці та практиці» (державний реєстраційний номер 0107U000308) та «Психологічні умови становлення професійної ідентичності особистості» (державний реєстраційний номер 0011U000357).     До складу лабораторії входили: Балл Г. О. – член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук; Завгородня О. В.
    З вересня 2014 р., після успішного захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 Педагогічна та вікова психологія, і дотепер кафедру очолює д.психол.н., професор Кузікова С. Б. У період 2014-2016 рр. кафедра активно працювала і пройшла ліцензування (2014 р.), відкрила магістратуру зі спеціальності 053 Психологія (2015), і успішно пройшла її акредитацію (2016 рр.). Були також розроблені паспорти трьох спеціалізацій магістрантів, які навчаються за вказаною спеціальністю (консультативна психологія, організаційна психологія, практична психологія). Значною подією в житті СумДПУ імені А. С. Макаренка цього періоду також стало об’єднання кафедр практичної психології з кафедрою психології 01 березня 2017 р.
     Кузікова С. Б. – розробник авторського підходу «Вікова психокорекція», психологічної концепції становлення та формування суб’єкта саморозвитку, системи підготовки фахівців до психокорекційної діяльності. Творчий доробок С.Б.Кузікової становить понад 250 наукових і навчально-методичних праць. Серед них – одноосібна монографія («Психологічні основи становлення суб'єкта саморозвитку в юнацькому віці», 2012); розділи в шести колективних монографіях («Змістові інновації в магістерській підготовці соціальних педагогів», 2013; «Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток», 2014; «Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток», 2016; «Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика», 2015; «Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика», 2017; «Розвиток психологічної культури особистості в процесі безперервної освіти» 2018; «Психологічні умови та технології ефективного функціонування і розвитку особистості» 2019. Є редактором чотирьох останніх). Нею одноосібно видано одинадцять навчальних посібників, у т.ч. чотири – з грифом МОН України («Теорія і практика вікової психокорекції», 2006, 2008, 2013, 2014, 2015; «Вікова психокорекція», 2008; «Техніки вікової психокорекції», 2008; «Основи психокорекції», 2012). В серії навчальних посібників запропоновані система та психолого-педагогічне забезпечення фахової підготовки студентів-психологів до психокорекційної діяльності, в основу яких покладено авторську концепцію становлення суб’єкта саморозвитку («Підготовка студентів-психологів до психокорекційної діяльності», 2011; «Психокорекційна практика», 2011; «Психологія саморозвитку», 2011); результати теоретико-прикладних розробок впроваджено в навчально-виховний процес понад тридцяти ВНЗ України.
     Завідувач кафедри психології д. психол.н., професор Кузікова С. Б. є членом редакційної колегії Наукового вісника Херсонського державного університету (серія Психологічні науки), Вісника Харківського національно-педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (серія «Психологія»), теоретико-методологічного та прикладного психологічного журналу «Психологія особистості» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Українського теоретико-методологічного соціо-гуманітарного часопису «Психологія і суспільство». Рецензент більш ніж двадцяти навчальних посібників, близько десяти одноосібних і колективних монографій, десяти збірників наукових праць, більш ніж тридцяти навчальних програм, більше п’ятдесяти авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора, кандидата психологічних наук, офіційний опонент близько двадцяти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора, кандидата психологічних наук.
    Кузікова С. Б. – член спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди. Має досвід роботи в комісіях МОН з проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців за спеціальностями «Психологія» і «Практична психологія» (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – 2013, Національний університет «Львівська політехніка»– 2015, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля – 2016, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» – 2017 та ін.). Запрошувалась і працювала головою Державної екзаменаційної комісії за спеціальністю «Практична психологія» (Київський університет імені Бориса Грінченка).
Завідувач кафедри психології д. психол. н., проф. Кузікова С. Б. нагороджена грамотами Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2009, 2013), Подякою МОН України (2014), Грамотою МОН (2018), Почесними грамотами Академії педагогічних наук України (2009, 2017), їй присвоєно звання Почесного професора Сум ДПУ імені А.С. Макаренка (2018).
    Під керівництвом С. Б. Кузікової викладачі кафедри психології беруть активну участь у науковій та науково-методичній роботі, розробляючи науково-дослідні теми лабораторії психології розвитку особистості (відкрита при кафедрі практичної психології 1 лютого 2006 році). Члени лабораторії (керівник – С. Б. Кузікова) активно співпрацюють із науково-дослідницьким Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України, лабораторією методології і теорії психології, та вищими навчальними закладами як України, так і інших країн, і плідно працюють над комплексними науково-дослідними темами: «Психологічні умови та технології ефективного функціонування і розвитку особистості в ґенезі її буття» (державний реєстраційний номер № 0116U007543); «Розвиток психологічної культури особистості в процесі безперервної освіти» (державний реєстраційний номер № 0114U005221).
    Метою роботи лабораторії є дослідження психологічних умов та технологій, різних аспектів функціонування, становлення та саморозвитку особистості як цілісності в усій різноманітності її проявів в ґенезі її буття, якісне оновлення персонологічної теорії і практики. Вагомими результатами діяльності лабораторії стали колективні монографії «Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика» (книга перша, 2015 р.) та «Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика» (книга друга, 2017 р.) за ред. С. Д. Максименка, В. Л. Зливкова та С. Б. Кузікової, «Розвиток психологічної культури особистості в процесі безперервної освіти» (2018 р.) за ред. С. Б. Кузікової та Г. Є. Улунової. Готується до виходу четверта колективна монографія «Психологічні умови та технології ефективного функціонування і розвитку особистості» (2019 р.).
    Професорсько-викладацький склад кафедри психології бере активну участь у реалізації різних наукових проектів, спрямованих на якісну підготовку фахівців. У цілому, за останні п’ять років викладачами кафедри психології було надруковано понад 30 методичних розробок, 16 навчальних посібників. За 2014-2019 рр. викладачами кафедри опубліковано 6 монографій, 2 навчальних посібника з Грифом МОН України, понад 300 статей, переважна більшість з яких у фахових та міжнародних журналах, прийнято участь в більш як у 200 Міжнародних, Всеукраїнських конференціях. Гриф МОН України мають навчальні посібники академіка АН ВО, д. психол. н., проф. Кузікової С.Б., к. психол.н., доц. Тарасової Т. Б., к.психол.н., доц. Єрмакової Н. О.; гриф СумДПУ імені А.С. Макаренка – к. філос.н., доц. Вертеля А. В., к. психол.н., доц. Щербак Т. І., к. філос. н., доц. Пасько К. М., к.філос.н., доц. Щербакової І. М.
     Впродовж 2010–2019 рр. в рамках співпраці з науковими установами АПН України та вищими навчальними закладами України викладачі кафедри та студенти напряму підготовки та спеціальностей «Психологія» та «Практична психологія» під їх керівництвом брали активну участь у багатьох Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Кафедрою практичної психології також започатковані та щорічно проводяться власні наукові конференції: «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» (з 2015 р.) – міжнародного рівня, для вчених та фахівців у галузі психології, «Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді» (з 2009 р.) – міжнародного рівня, для студентів та молодих учених; «Актуальні питання сучасної психології» (з 2013 р.) – Всеукраїнського, для студентів та молодих вчених. За підсумками роботи цих представницьких наукових заходів видаються збірники наукових праць. Результати роботи конференцій висвітлюються у засобах масової інформації.
      Викладачі кафедри психології також здійснюють ефективне керівництво науковою роботою студентів. Так, тільки впродовж 2014 року на кафедрі працювали 9 наукових гуртків, в роботі яких брали участь 68 студентів, а саме: «Дослідження девіантної поведінки підлітків і юнаків» – керівник викл. Харченко Т. Г., «Диференційні особливості у гендерному аспекті» – керівник к.психол.н., доц. Усик Д. Б., «Актуальні питання психодіагностики особистості» – керівник викл. Чижиченко Н. М., «Прояви захисних механізмів психіки в юнацькому віці» – керівник к. психол. н., доц. Мотрук Т. О., «Основи професійної орієнтації особистості» – керівник к. філос. н., доц. Дворніченко Л. Л., «Особистісна адаптація людини до трансформаційних змін у суспільстві» – керівник к. філос. н., доц. Щербакова І. М., «Психологія спілкування» – керівник к.психол.н., ст. викл. Черенщикова Д. В., «Психологічні особливості самосвідомості людини» – керівник доцент Стадник Г. А., «Надання психологічної допомоги особистості» – керівник к.психол.н., доц. Щербак Т. І.
     На кафедрі психології також щорічно працюють до 10 проблемних груп, в роботі яких беруть активну участь близько 50 студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія та спеціальності 053 Психологія (у 2018 р. – 5: «Професійно-особистісне становлення юнаків і підлітків» – керівник к. філос. н., доц. Дворніченко Л. Л., «Актуальні проблеми загальної психології» – керівник к. психол. н., доц. Щербак Т. І., «Психологічний дискурс: Психолого-педагогічні технології освітньо-виховної допомоги учням і студентам у кризових станах» – керівник к. філос. н., доц. Щербакова І. М., «Психологічні особливості самоактивності і саморозвитку в юнацькому віці» – керівник д. психол. н., проф. Кузікова С. Б., «Актуальні проблеми психології особистості» – керівник к. психол. н., доц. Єрмакова Н. О. та ін.
     Основними напрямками роботи наукових гуртків та проблемних груп, керівництво якими здійснюють викладачі кафедри психології, виступають: підготовка студентами тез доповідей та виступів на наукових конференціях, статей до збірників студентських наукових робіт, а також – апробація результатів курсових та дипломних проектів студентів. Ці напрямки підпорядковані головній меті діяльності роботи наукових гуртків та проблемних груп, яка полягає у формуванні у студентів професійної готовності до здійснення майбутньої фахової діяльності, розвитку гнучкості мислення, творчої активності, здатності науково підходити до аналізу та вирішення актуальних проблем різних галузей психології. Робота студентських наукових гуртків та проблемних груп відповідно фіксується у спеціальних журналах, а результати доповідаються на засіданні кафедри.
     Професорсько-викладацький склад кафедри велику увагу приділяє керівництву студентськими науковими роботами. Так, за період 2010 – 2017 р. шістьтуденток спеціальності «Практична психологія» та «Психологія» стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Педагогічна і вікова психологія» і нагороджені дипломами ІІ і ІІІ ступеня: 2010 р. – робота студентки Грищенко К. М. отримала диплом ІІІ ступеня (керівник – к.психол.н., ст.викл. Василевська О. І.), 2012 р. – робота студентки Дудецької Є. О. (керівник – к.філос.н., доц. Пасько К.М.) отримала диплом ІІ ступеня; 2013 р. і 2014 р. – роботи студенток Грушко М. Г. і Халіченко Д. О. (керівник – к.психол.н., доц. Єрмакова Н. О.) отримали диплом ІІІ ступеня; 2015 р. – роботи магістранток Науменко Ю. Р. і 2017 р. – Гаврикової О. А. (керівник – д. психол. н., проф. Кузікова С.Б.) нагороджені диплом ІІІ ступеня. У квітні 2019 р. на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Педагогічна і вікова психологія» вперше була нагороджена дипломом І ступеня робота Семи Н. М. (керівник – к.психол.н., доц. Мотрук Т. О.).
Під керівництвом викладачів кафедри практичної психології студенти – майбутні практичні психологи беруть участь у міжвузівських, регіональних, всеукраїнських наукових конференціях та олімпіадах з психології. У квітні 2019 р. дипломом ІІІ ступеня нагороджена магістрантка Григорчук Лідія Володимирівна за зайняте ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Психологія» (Теоретична та прикладна психологія) серед учасників, що здобувають ІІ рівень освіти (науковий керівник – д. психол. н., проф. Кузікова С. Б.).
    За підсумками проведеної студентами спеціальності «Психологія» наукової роботи щорічно до Дня науки проводиться конкурс «Кращий молодий науковець» з визначення участі студентів у різних видах НДР впродовж навчального року.
     Також щорічно до Дня науки проводиться підбиття підсумків з метою визначення участі викладачів кафедри психології у різних видах НДР впродовж навчального року відповідно до загальноуніверситетського і внутрішньоінститутського рейтингу з урахуванням коефіцієнту продуктивності. Результати підсумкової конференції традиційно обговорюються на засіданні кафедри психології.
     Усі викладачі кафедри впродовж останніх 5 років підвищили свою кваліфікацію. Базами для підвищення кваліфікації стали: НАПН України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Прикарпатський Національний університет імені В. Стефаника, НПУ імені М.П. Драгоманова (Інститут корекційної педагогіки і психології, кафедра корекційної психопедагогіки, Інститут соціології, психології та управління, кафедра теоретичної та консультативної психології), Український науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи НАПН України, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Південний український університеті імені К. Д. Ушинського, Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка, Херсонський державний університет.
    Кафедра психології ефективно взаємодіє з випусковими кафедрами Навчально-наукового інституту педагогіки і психології, які здійснюють підготовку фахівців за рівнями вищої освіти «бакалавр» та «магістр». На рівні інституту кафедра плідно працює над індивідуальними науковими темами та науковою темою лабораторії психології особистості та співпрацює із науково-дослідними інститутами й вищими навчальними закладами як України, так і інших країн. А саме: з Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Академією наук вищої освіти України, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Національним університетом імені Т.Г. Шевченка, Харківським національним педагогічним університетом ім. Г. С. Сковороди, Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка, Херсонським державним університетом тощо.
     При кафедрі психології також, починаючи з 2014 р., ефективно працює консультативний центр з надання психологічної допомоги населенню «Психолог і Я» (керівник – к.філос.н., доц. Л. Л. Дворніченко). Розробки прикладного спрямування з соціально-психологічної підтримки населенню (психотерапевтична, психоконсультативна, тренінгова допомога особам різних соціальних груп і віку), здійснені в рамках його діяльності, ефективність яких підтверджена під час апробації, використовуються в навчально-виховному процесі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та вищих навчальних закладах; медицині (психологічна реабілітація осіб з психосоматичними станами). Їх реалізація не передбачає значних матеріальних витрат, а, отже, забезпечує їх конкурентоспроможність. Результати НДР кафедри психології є конкурентноспроможними на ринку психологічних послуг України загалом та Сумської області зокрема.
     За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі психології, плідну науково-педагогічну діяльність ПВС кафедри психології неодноразово нагороджувався державними і відомчими нагородами. Завідувач кафедри психології д.психол.н., проф. С. Б. Кузікова нагороджена грамотами Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2009, 2013), Подякою МОН України (2014), Грамотою МОН (2018), Почесними грамотами Академії педагогічних наук України (2009, 2017), їй присвоєно звання Почесного професора Сум ДПУ імені А.С. Макаренка (2018). К. психол. н., доц. Т. Б. Тарасова у 2004 р. отримала почесний знак "Відмінник освіти України", у 2008 р. нагороджена нагрудним знаком МОН України "Петро Могила", 2009 р. отримала Почесну грамоту АПН України, у 2012 р. – Грамоту МОН молодь спорту України, у 2012 р. нагороджена Почесним знаком "За видатні заслуги перед колективом СумДПУ імені А. С. Макаренка", у 2014 р. занесена на університетську дошку пошани.
    Подякою МОН України нагороджені к. психол.н. Усик Д. Б. (2014), к. психол.н., доц. Щербакова І. М. (2014), к.психол.н., доц. Єрмакова Н. О. (2016), к.психол.н., доц. Улунова Г. Є. (2017). Почесною грамотою МОН – к.психол.н., ст.викл. Василевська О. І. (2007 р.). За вагомий внесок у розвиток освіти, багаторічну плідну працю, високий рівень професійної майстерності нагороджена почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України к.філос.н., доц. Дворніченко Л. Л.(2017 р.). За плідну науково-дослідну та науково-методичну роботу грамотами Сумської обласної державної адміністрації Управління освіти і науки України відзначено к. психол.н., доц. С. В. Пухно (2011) та к.психол.н., доц. О. І. Бедлінського (2012). У 2015 р. була відзначена грамотою голови Сумської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, значні досягнення в реалізації державної політики в галузі національної освіти, високі показники у науково-дослідній та методичній роботі к.психол.н., доц. Т. І. Щербак. Подякою Сумської обласної ради відзначено к. філос. н., доц. К. М. Пасько (2016 р.). Почесними грамотами керівництва університету нагороджені усі викладачі кафедри психології.

456