Студентська наука

Науково-дослідні гуртки.

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.
Для виконання цих заходів у вищих навчальних закладах створюються студентські наукові гуртки, проблемні групи. У якості осередку студентських ініціатив, зокрема у наукових дослідженнях, функціонують 2 наукових гуртки мета діяльності яких – підвищення рівня наукової підготовки студентів; формування у студентів інтересу й потреби до наукової творчості; розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого ставлення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань:

 • «Актуальні проблеми психології особистості» (керівник – к. психол.н., доц. Пухно С. В.),
 • «Актуальні проблеми сучасної психології» (керівник – к. психол.н., доц. Щербак Т. І.).

Переможці і призери Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт.

Студенти спеціальності 053 «Психологія» неодноразово займали призові місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт; брали участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах з психології.
Призерами та дипломантами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт були: Науменко Ю. Р. (дипломом III ст., 2015 р.), Сема Н. М. (перемога у номінаціях «Ерудит психології» та «Сміливість наукової ідеї», 2017 р.), Костюкова І. О. (перемога у номінаціях «Краща презентація наукової роботи» та «Інтелектуальна гордість психологічної науки», 2017 р.), Гаврикова О. А. (ІІІ місце, 2017 р.), Сема Н. М. (І місце, 2019 р.)
Участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Психологія»: Григорчук Л. В. (VІ місце, 2018 р.), Мережкіна А. Є. (V місце, 2018 р.), Григорчук Л. В. (ІІІ місце, перемога у номінації «Майбутнє психологічної науки» 2019 р.).

Результати наукових досліджень студентів спеціальності  053 «Психологія» (2019 р.)

Статті у виданнях, що індексуються базою Copernicus

 • Ніколаєнко С. О., Василенко О. О. Динаміка міжособистісних стосунків військовослужбовців під час виконання завдань у зоні проведення операції об'єднаних сил. Науковий вісник Херсонського державного ун-ту. Серія "Психологічні науки". Вип 1. Херсон, 2019. С.251-260.

Статті в закордонних виданнях

Одноосібно:

 • Кириченко Д. И. Влияние мультипликационных фильмов на развитие ребенка // Ступени : сб. науч. ст. студентов / редкол.: А.В. Ракицкая [и др.]; под науч. ред. О.Г. Митрофановой. – Гродно : ГрГУ, 2019. – С.156-161.
 • Савенкова Л. Г. Спортивная мотивація как основа победы // Ступени : сб. науч. ст. студентов / редкол.: А.В. Ракицкая [и др.]; под науч. ред. О.Г.Митрофановой. – Гродно : ГрГУ, 2019. – С.296-301.
 • Чикиш В. В. Формирование деловой активности и психологической культуры обучающейся молодежи / Чикиш В. В. // Инновационные подходы по формированию профессиональных навыков студентов, предпринимательских компетенций и предприимчивости в молодежной среде : материалы Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Минск, 13-14 дек. 2018 г. / под ред. А.С.Лаптёнка; Институт социально-гуманитарного образования БГЭУ. – Минск: РИВШ, 2019. – С. 290-291.
 • ЛакатошЯ.М. Формирование деловой активности у студентов вуза / Я. М. Лакатош // Инновационные подходы по формированию профессиональных навыков студентов, предпринимательских компетенций и предприимчивости в молодежной среде : материалы Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Минск, 13–14 дек. 2018 г. / под ред. А. С. Лаптёнка; Институт социально-гуманитарного образования БГЭУ. – Минск : РИВШ, 2019. – С. 350-352.
 • ПрохоренкоЮ.С. Стратегия формирования предпринимательских компетенций учащейся молодежи / Ю. С. Прохоренко // Инновационные подходы по формированию профессиональных навыков студентов, предпринимательских компетенций и предприимчивости в молодежной среде : материалы Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Минск, 13-14 дек. 2018 г. / под ред. А.С. Лаптёнка; Институт социально-гуманитарного образования БГЭУ. – Минск: РИВШ, 2019. – С. 259-261.

 

У співавторстві:

 • ShcherbakovaI. N., RubtsovaV. Y. To the problem of drug addiction (narcomania) / I. N. Shcherbakova, V. Y. Rubtsova // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М. А. – Монреаль: СPM «ASF», 2019. – С. 90-92.
 • Щербакова І. М., Коркішко Н. В. Особливості взаємодії логопеда з батьками дітей-логопатів / І. М. Щербакова, Н. В. Коркішко // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М. А. – Монреаль: СPM «ASF», 2019. – С. 126-128.
 • ЩербаковаИ.Н. Формирование деловой активности и предпринимательских компетенций у студентов / И. Н. Щербакова, Е. А. Потрапелюк // Инновационные подходы по формированию профессиональных навыков студентов, предпринимательских компетенций и предприимчивости в молодежной среде : материалы Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Минск, 13–14 дек. 2018 г. / под ред. А. С. Лаптёнка; Институт социально-гуманитарного образования БГЭУ. – Минск : РИВШ, 2019. – С. 350-352.

Статті в інших наукових видання України

Одноосібно:

 • Бадуліна Є. В. Культура здоров’я як сучасна проблема фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах освіти / Є. В. Бадуліна // Актуальні проблеми сучасної науки (частина ІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 30-32 травня 2019 року. – Київ: МЦНД, 2019. – С. 19-20.
 • Близнюк К. О. Особливості спілкування дітей з порушеннями мовлення / К. О. Близнюк // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 202-204.
 • Богород О.А. Психологічні особливості прояву стресу у медичних працівників з різним атрибутивним стилем // Студентська наука – 2019 : збірник студентських наукових праць з педагогіки і психології. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 162-166.
 • Боцун С. А. Психологічний аналіз прокрастинації у студентів / С. А. Боцун // Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 31 травня – 1 червня 2019 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. – С. 124-125.
 • Григорчук Л.В. Життєстійкість як психологічний ресурс адаптації особистості // Інсайт: психологічні виміри суспільства : наук. журн. / ред. кол. І. С. Попович, С. І. Бабатіна, І. Р. Крупник та ін. – Херсон : ВД «Гельветика», 2019. – Вип. 1(16). – С. 90-93.
 • Задорожна В. О. Загальна характеристика самооцінки дошкільників з мовленнєвими порушеннями / В. О. Задорожна // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м.Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 207-209.
 • Кирноз К. В. Лідерські якості старшокласників / К. В. Кирноз // Студентська наука – 2019 : Збірник студентських наукових статей з педагогіки і психології. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 184-187. (0,2 д. а.)
 • Лазіцкий М. С. Межі психологічного простору особистості, їх показники та чинники // Студентська наука – 2019 : збірник студентських наукових праць з педагогіки і психології. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 173-177.
 • Манько Н. С. Роль ігрової терапії у розвитку дітей з особливими потребами / Н. С. Манько // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 212-213.
 • Москаленко Т. А. Психологічні чинники ефективної діяльності спортсменів / Т. А. Москаленко // Актуальні проблеми сучасної науки (частина ІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 30-32 травня 2019 року. – Київ: МЦНД, 2019. – С. 20-21.
 • Орленко Є. О. Арт-терапевтичні технології розвитку мовлення у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку / Є. О. Орленко // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 216-218.
 • Підлужна Т. О. Психологічний аналіз самооцінки дітей з мовленнєвими порушеннями / Т. О. Підлужна // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 219-221.
 • Погоріла Ю. О. Сучасні психотехнології мовленнєвого розвитку дітей з порушеннями мовлення / Ю. О. Погоріла // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 221-223.
 • Приходько А. О. Особливості міжособистісних стосунків дітей з порушеннями мовлення / О. О. Приходько // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м.Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 223-225.
 • Пуд А. С. Особистісні особливості дітей та підлітків з порушенням мовленнєвого розвитку / А. С. Пуд // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 225-227.
 • Рева Т. М. Психологічні проблеми студентства / Т. М. Рева // Студентська наука – 2019 : Збірник студентських наукових статей з педагогіки і психології. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 184-187.
 • Садовий А. О. Особливості виховання дітей з порушенням мовлення у сім’ї / А. О. Садовий // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 227-229.
 • Сіробаба А. В. Формування культури здоров’я у студентів / А. В. Сіробаба // Актуальні проблеми сучасної науки (частина ІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 30-32 травня 2019 року. – Київ: МЦНД, 2019. – С. 21-23.
 • Слабко А. Р. Мотивація навчальної діяльності майбутнього фахівця у сфері фізичної культури / А. Р. Слабко // Актуальні проблеми сучасної науки (частина ІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 30-32 травня 2019 року. – Київ: МЦНД, 2019. – С. 23-24.
 • Смовська Л. К. Змістовні засади професійної діяльності логопедів в закладах освіти / Л. К. Смовська // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 232-234.
 • Стельмах І. В. Особливості корекції емоційної сфери дітей з мовленнєвими порушеннями / І. В. Стельмах // Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 31 травня – 1 червня 2019 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. – С. 50-52.
 • Тангалюк В. О. Особливості мислення дітей з мовленнєвими порушеннями / В. О. Тангалюк // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 235-236.
 • Тимошенко О. В. Феномен вітальності як предмет досліджень в психології // Інсайт: психологічні виміри суспільства : наук. журн. / ред. кол. І. С. Попович, С. І. Бабатіна, І. Р. Крупник та ін. – Херсон : ВД «Гельветика», 2019. – Вип. 1(16). – С. 277-279.
 • Томіна А. Ю. Емпіричне вивчення проявів асертивності у студентської молоді / А. Ю. Томіна. // Студентська наука-2019: збірник студентських наукових статей з педагогіки і психології. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2019. – 282 с. – С. 195-199. (0,25 д.а.).
 • Троцька В. В. Психологічний супровід оciб з порушеннями мовлення / В. В. Троцька // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 237-239.
 • Цапенко Ю. С. Особливості взaємоcтоcунків у ciм’ях оciб з мовленнєвими порушеннями / Ю. С. Цапенко // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 239-241.
 • Чепіль Т. Ю. Роль арт-терапії у розвитку мовлення дітей з особливими потребами / Т. Ю. Чепіль // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 241-243.
 • Шевякова В. О. Використання музикотерапії у роботі з дітьми з особливими потребами / В. О. Шевякова // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 249-251.
 • Шульга О. C. Дослідження темпераменту і характеру дітей з мовленнєвими порушеннями / О. С. Шульга // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 253-255.
 • Ярошенко К. І. Дослідження особистісної сфери дітей з порушеннями мовлення / К. І Ярошенко // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 263-265.

У співавторстві:

 • Pashchenko Y.Y., Li Hui Research on satisfaction with corporate social responsibility provided by chinese private enterprises from the employees’ perspective // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. С. 433-436.
 • Бабич В. Г. «Проблема синдрому емоційного вигорання серед медичних працівників» / В. Г. Бабич, К. М. Пасько // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого-1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 367-369. (0,2 д. а.).
 • Василевська О.І. Тимченко К. В. Теоретичні аспекти вивчення страхів та їх особливостей у молодшому шкільному віці // Матеріали V Міжнародної науково-практичній конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя». СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2019.C.232-235. (0,1 д.а.)
 • Вертель А. В. Едипів комплекс як передумова появи свідомості / А. В. Вертель, С. Е. Михайличенко // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми). – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми: Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 26–28.
 • Вишницька-Докукіна М. В. Тарасова Т. Б. Конфліктна поведінка педагогів в контексті кризи підліткового віку // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. с. 145 – 148 (0,3 д.а.)
 • Григорчук Л.В., Кузікова С.Б. Життєстійкість як адаптаційний ресурс особистості // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 48-51.
 • Долусова Н. М., Тарасова Т. Б. Тривожність як феномен кризи підліткового віку // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. с. 165 – 168 (0,3 д.а.)
 • Кузікова С.Б., Богород О.А. Атрибутивний стиль як чинник стресостійкості особистості у кризових ситуаціях життя // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 410-412.
 • Мотрук Т.О., Сема Н.М. Вплив ціннісних орієнтацій на професійний вибір сучасної молоді // Мотрук Т. О., Сема Н. М. – збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя». Суми, 2019. − С. 208−210.
 • Мотрук Т. О., Сема Н. М. Гендерні аспекти професійної та трудової мотивації особистості / Мотрук Т. О. , Сема Н. М.. - Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : збірник наукових робіт учасників міжнародної конференції . – Львів ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019 . –Ч 1. – С.37-41.
 • Мотрук Т.О., Сема Н.М. Феменізація маскулінних професій як соціокульткурне явище / Мотрук Т. О., Сема Н. М. - Тенденції розвитку психології та педагогіки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ 1-2 листопада 2019 р.). Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології» . 2019. – Ч. 3. – С. 109-115.
 • Ніколаєнко С. О., Терещеня І. О. Дослідження факторів суїцидальної поведінки призовників в українську армію // Студентська наука – 2019, збірник студентських наукових статей з педагогіки і психології. Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2019. С 192-195.
 • Ніколаєнко С. О., Терещеня І. О. Психологічні особливості механізмів психологічного захисту особистості в кризових ситуаціях // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя, V Міжнародна науково-практична конференція. 28 лютого -1 березня 2019 р., м. Суми.
 • Пасько К. М., Малайчук Т. В. «Проблема підліткової кризи» / К. М. Пасько, Т. В. Малайчук // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого-1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 217-220. (0,2 д. а.).
 • Пухно С. В. Креативність як ресурс кризового періоду життя людини / С. В. Пухно, І. В. Скринник // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – С. 229-232. (0,1 д.а.)
 • Пухно С. В. Мотивація до навчання як чинник соціально-психологічної адаптації іноземних студентів закладів вищої освіти України / Н. В. Пейков, С. В. Пухно // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – С. 220-235. (0,1 д. а.)
 • Самойлова Ю. О., Щербак Т. І. Психологічні аспекти сценічного хвилювання музиканта / Ю. О. Самойлова, Т. І. Щербак // Інсайт: психологічні виміри суспільства: наук. журн. – Херсон: «Гельветика», 2019. – С.241-242.
 • Самойлова Ю. О., Щербак Т. І. Психологічні особливості творчої кризи особистості / Ю. О. Самойлова, Т. І. Щербак // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого - 01 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2019. – 473 с. – С.103-106. (0,1 д. а.)
 • Щербакова І. М., Андрієвська В. Р. Нормативно-правові засади збереження і зміцнення здоров’я засобами фізичної культури / І. М. Щербакова, В. Р. Андрієвська // Актуальні проблеми сучасної науки (частина ІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 30-32 травня 2019 року. – Київ: МЦНД, 2019. – С. 24-25.
 • Щербакова І. М., Беля А. О. Стресостійкість як важливий чинник успішної професійної діяльності вчителів фізичної культури / І. М. Щербакова, А. О. Беля // Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 31 травня – 1 червня 2019 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. – С. 135-137.
 • Щербакова І. М., Беля А. О. Формування мотивації до професійної діяльності в майбутнього вчителя фізичної культури / І. М. Щербакова, Беля А. О. // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: матеріали ХІХ Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених: у 2 т. / відпов. ред. Я. М. Копитіна; наук. ред. О. А. Томенко. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. Т. 1. – С. 207-210.
 • Щербакова І. М., Гусак Є. О. Деякі аспекти формування стресостійкості у майбутніх фахівців фізичної культури / І. М. Щербакова, Є. О. Гусак // Актуальні проблеми сучасної науки (частина ІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 30-32 травня 2019 року. – Київ: МЦНД, 2019. – С. 26-27.
 • Щербакова І. М., Гусак Є. О. Психологічна готовність до професійної діяльності майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту / І. М. Щербакова, Є. О. Гусак // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: матеріали ХІХ Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених: у 2 т. / відпов. ред. Я. М. Копитіна; наук. ред. О. А. Томенко. – Суми: СумДПУ ім. А. С.Макаренка, 2019. Т. 1. – С. 210-214.
 • Щербакова І. М., Кудеря Ю. С. Особливості вербальної комунікації дітей з порушеннями мовлення / І. М. Щербакова, Ю. С. Кудеря // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 255-259.
 • Щербакова І. М., Мовчан О. Є. Загально-теоретичні підходи до вивчення сенсорно-перцептивної сфери дітей з мовленнєвими порушеннями / І. М. Щербакова, О. Є. Мовчан // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 259-263.

Тези у матеріалах наукових заходів

Одноосібно:

 • Долусова Н. М. Йога як метод впливу на тривожність ососбистості / Харківський осінній марафон психотехнологій: матеріали науково-практичної конференції, (каталог психотехнологій; тези доповідей): матеріали ІІІ міжрегіональної наук.-практ. конф., м. Харків, 26 жовтня 2019 р., ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків: Діса плюс, 2019 с. 116-117 (0,1 д. а.)
 • Масалітіна К.О. Фізична привабливість та соціальні відносини: тенденції пошуку щастя сучасної людини / К.О.Масалітіна // Матеріали ІІІ міжрегіональної наук.-практ. конф., «Харківський осінній марафон психотехнологій» м.Харків, 26 жовтня 2019 р, ХНДУ імені Г.С.Сковороди. Харків: Діса плюс, 2019. 248с.
 • Романенко О.Теоретичні підходи до вивчення тілесності в психології / О. Романенко // Матеріали ІІІ міжрегіональної наук.-практ. конф., «Харківський осінній марафон психотехнологій» м.Харків, 26 жовтня 2019 р, ХНДУ імені Г.С.Сковороди. Харків: Діса плюс, 2019. 248с., С 189-192.

У співавторстві:

 • Василевська О. І. Тимченко К. В. Страхи молодших школярів як психологічна проблема // Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції «Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки і психології» м.Львів: у друці. (0,1 д.а.)
 • Вертель А. В. Формування уявлень про сімейні ролі у дітей старшого дошкільного віку / А. В. Вертель, Я. В. Мотріна // Теорія та методика дошкільної і початкової освіти в сучасному педагогічному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13–14 листопада 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 109–112.
 • Вишницька-Докукіна М. В. Тренінг "Конфліктна компетентність: діагностика та корекція стратегій конфліктної поведінки" / Харківський осінній марафон психотехнологій: матеріали науково-практичної конференції, (каталог психотехнологій; тези доповідей): матеріали ІІІ міжрегіональної наук.-практ. конф., м. Харків, 26 жовтня 2019 р., ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків: Діса плюс, 2019 с. 23-24 (0,1 д. а.)
 • Зацаренко А. Вплив батьківського авторитету на виховання дитини дошкільного віку / А. Зацаренко, А. В. Вертель // Дошкільна та початкова освіта: реалії та перспективи: збірник студентських наукових статей за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців (11–12 квітня 2019 року, м. Суми). У двох частинах. – Ч. 1. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 39–43.
 • Зацаренко А. Психолого-педагогічна сутність взаємин батьків з дітьми дошкільного віку / А. Зацаренко, А. В. Вертель // Теорія та методика дошкільної і початкової освіти в сучасному педагогічному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13–14 листопада 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 98–102.
 • Литвинець Г. Соціалізація дітей дошкільного віку, які залишилися без піклування батьків засобами сюжетно-рольової гри / Г. Литвинець, А. Вертель // // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців (27–29 листопада 2018 року, м. Суми). – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2018. – С.
 • Литвинець Г. В. Експериментальне дослідження рівня соціалізації дітей дошкільного віку, які залишилися без піклування батьків / Г. В. Литвинець, А. В. Вертель // Теорія та методика дошкільної і початкової освіти в сучасному педагогічному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13–14 листопада 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 109–151.
 • Мотріна Я. Формування уявлень про сімейні ролі у дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності / Я. Мотріна, А. Вертель // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців (27–28 листопада 2018 року, м. Суми). – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2019. – С.
 • Яровенко А. Психолого-педагогічні особливості розвитку уяви дітей дошкільного віку / А. Яровенко, А. Вертель // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців (27–28 листопада 2019 року, м. Суми). – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2018. – С.
 • Яровенко А. Ю. Механізм розвитку уяви та його психолого-педагогічні особливості у дошкільному віці / А. Ю. Яровенко, А. В. Вертель // Теорія та методика дошкільної і початкової освіти в сучасному педагогічному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13–14 листопада 2019 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 157–160.
Офіційний сайт кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Designed by atjoomla.com